Cụ thể, Tổng cục Hải quan đề nghị Cục Hải quan các tỉnh, thành phố chỉ đạo các Chi cục Hải quan khi thực hiện thủ tục hải quan đối với các lô hàng khai báo là “thép dự ứng lực”, hải quan và doanh nghiệp phải lấy mẫu trưng cầu giám định cơ tính tại các cơ quan chuyên ngành.

Sau khi có kết quả giám định cơ tính tại cơ quan chuyên ngành, Chi cục Hải quan gửi mẫu và hồ sơ đến Trung tâm Phân tích phân loại hàng hóa xuất nhập khẩu, hoặc các Chi nhánh phân tích phân loại kèm theo kết quả giám định cơ tính để xác định chính xác tên hàng, thành phần, công dụng của mặt hàng nhập khẩu theo quy định tại Điều 17, Thông tư số 128/2013/TT-BTC ngày 10/9/2013 của Bộ Tài chính./.

Theo customs.gov.vn