6 tháng đầu năm 2023, Thép Tiến Lên đạt doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ là 2.665 tỷ đồng, tăng trưởng khoảng 6,4% so với cùng kỳ năm trước.

Thép Tiến Lên: Lợi nhuận 6 tháng bằng 10% so với cùng kỳ
Thép Tiến Lên: Lợi nhuận 6 tháng bằng 10% so với cùng kỳ. Ảnh: T.L
DXG giải trình thế nào khi lợi nhuận giảm hơn 94% so với cùng kỳ năm trước? Lợi nhuận doanh nghiệp phục hồi sẽ củng cố xu hướng tăng cho thị trường

Doanh thu tăng, nhưng giá vốn hàng bán tăng mạnh hơn doanh thu, cụ thể ghi nhận ở mức 2.578 tỷ đồng, tăng 15,9% so với cùng kỳ. Theo đó, lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ chỉ đạt 86,5 tỷ đồng, giảm 69% so với kết quả lợi nhuận gộp 279 tỷ đồng cùng kỳ năm ngoái.

Sau khi trừ các khoản chi phí cơ bản và thuế thu nhập doanh nghiệp, lợi nhuận sau thuế của Thép Tiến Lên trong 6 tháng đầu năm 2023 đạt 11,3 tỷ đồng, giảm hơn 90% so với kết quả lợi nhuận sau thuế gần 115 tỷ đồng hồi 6 tháng đầu năm 2022.

Về dòng tiền, Thép Tiến Lên ghi nhận dòng tiền thuần từ hoạt động kinh doanh nửa đầu năm 2023 là dương 141 tỷ đồng (cùng kỳ năm ngoái âm 261 tỷ đồng).

Trong cơ cấu tài sản, doanh nghiệp ngành thép này có tổng tài sản là 3.897 tỷ đồng, trong đó tài sản ngắn hạn là 3.372 tỷ đồng.

Tài sản ngắn hạn chủ yếu nằm ở hàng tồn kho với giá trị hàng tồn kho tại thời điểm 30/6/2023 là 2.697 tỷ đồng. Các khoản phải thu ngắn hạn ghi nhận ở mức 489 tỷ đồng, nhích tăng khoảng hơn 31% so với đầu năm 2023.

Tại thời điểm giữa năm 2023, giá trị dự phòng các khoản phải thu ngắn hạn là 181 tỷ đồng, vẫn không thay đổi so với đầu năm. Nợ khó đòi dẫn đến phải trích lập dự phòng chủ yếu nằm ở khoản nợ lên tới gần 155 tỷ đồng của Công ty TNHH Sản xuất thương mại thép Thành Chung./.