Cụ thể, lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp hợp nhất của Đất Xanh trong 6 tháng đầu năm 2023 sau soát xét đạt gần 40 tỷ đồng, giảm hơn 94% so với kết quả hơn 670 tỷ đồng cùng kỳ năm trước.

DXG giải trình thế nào khi lợi nhuận giảm hơn 94% so với cùng kỳ năm trước?
Đất Xanh giảm lợi nhuận do cổ tức các công ty con chưa chi về. Ảnh: T.L
Hai doanh nghiệp bất động sản đến hạn thanh toán trái phiếu nhưng không có nguồn tiền Vì sao khách hàng dự án Gem Sky World bị ngân hàng đưa vào danh sách nợ xấu?

Lợi nhuận sau thuế riêng ghi nhận âm 131 tỷ đồng, cũng giảm mạnh so với kết quả dương gần 791 tỷ đồng cùng kỳ năm ngoái.

Giải thích về sự sụt giảm lợi nhuận nửa đầu năm 2023, Đất Xanh cho biết, lợi nhuận sau thuế hợp nhất giảm chủ yếu do tình hình khó khăn chung của thị trường. Trong khi đó, lợi nhuận trên báo cáo riêng sụt giảm ngoài tình hình khó khăn chung, còn do ghi nhận khoản lỗ định phí doanh nghiệp và cổ tức từ các công ty con chưa được chi về.

Về tình hình tài chính chung, tính đến giữa năm 2023, Đất Xanh có tổng tài sản hợp nhất gần 30,5 nghìn tỷ đồng; vốn chủ sở hữu hơn 14,1 nghìn tỷ đồng.

Trong cơ cấu tài sản, công ty có hơn 17,5 nghìn tỷ đồng tài sản ngắn hạn; trong đó các khoản phải thu ngắn hạn là gần 11,9 nghìn tỷ đồng, số tiền phải trích lập dự phòng cho các khoản phải thu ngắn hạn khó đòi là 366 tỷ đồng./.