Thu ngân sách 9 tháng ước đạt hơn 1.223 nghìn tỷ đồng