Theo công điện, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm y tế đã được Quốc hội khóa XIII thông qua và có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2015.

Để việc triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm y tế đảm bảo kịp thời, thống nhất, đúng quy định, không để ảnh hưởng đến việc tham gia Bảo hiểm y tế của nhân dân, cũng như hoạt động tổ chức khám bệnh, chữa bệnh Bảo hiểm y tế từ ngày 1/1/2015 được bảo đảm, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tập trung chỉ đạo và tổ chức thực hiện đầy đủ các quy định của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm y tế, trong đó lưu ý chỉ đạo việc lập danh sách người tham gia Bảo hiểm y tế theo quy định của Luật.

UBND các tỉnh, thành phố chỉ đạo các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trên địa bàn thực hiện đúng quy định công tác khám bệnh, chữa bệnh Bảo hiểm y tế, bảo đảm quyền lợi người có thẻ Bảo hiểm y tế; chủ động, kịp thời giải quyết các khó khăn, vướng mắc nảy sinh trong quá trình thực hiện.

Đặc biệt các địa phương có tỷ lệ bao phủ Bảo hiểm y tế thấp dưới 60% dân số cần có biện pháp quyết liệt về tuyên truyền, khuyến khích để người dân tham gia nâng cao tỷ lệ; chỉ đạo các ngành chức năng xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm y tế tại địa phương.

Bộ Y tế chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành liên quan và Bảo hiểm xã hội Việt Nam hướng dẫn, đôn đốc, theo dõi, kiểm tra, báo cáo Thủ tướng Chính phủ tình hình thực hiện Luật Bảo hiểm y tế trong cả nước.

Bộ Thông tin và Truyền thông, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phối hợp chặt chẽ với Bộ Y tế chỉ đạo các cơ quan báo chí làm tốt công tác tuyên truyền, thông báo kịp thời về những nội dung mới của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm y tế và các văn bản hướng dẫn để người dân biết, chủ động tham gia Bảo hiểm y tế.

Bảo hiểm y tế Việt Nam chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành liên quan và các địa phương tổ chức thực hiện Luật Bảo hiểm y tế và các văn bản hướng dẫn của Bộ, Chính phủ; đảm bảo việc tham gia và quyền lợi khám chữa bệnh của nhân dân.

Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đôn đốc thực hiện Quyết định số 2028/QĐ-TTg ngày 10/11/2014 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm y tế tại cơ quan và địa phương mình./.

Theo TTXVN