Sửa đổi, bổ sung quy định về quản lý, sử dụng tài sản kết cấu hạ tầng

Tại Chỉ thị, Thủ tướng yêu cầu Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Giao thông vận tải, các bộ, ngành có liên quan và UBND cấp tỉnh tiếp tục tổng hợp, đánh giá kỹ việc thực hiện các nghị định của Chính phủ về quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng (TSKCHT) giao thông, thủy lợi.

Trên cơ sở đó nghiên cứu, trình Chính phủ sửa đổi, bổ sung, hoặc thay thế các nghị định quy định việc quản lý, sử dụng và khai thác TSKCHT thủy lợi và các nghị định của Chính phủ quy định việc quản lý, sử dụng và khai thác TSKCHT giao thông (hàng hải, hàng không, đường thủy nội địa, đường sắt, đường bộ) trước đó.

Thủ tướng yêu cầu nâng cao năng lực quản lý tài sản kết cấu hạ tầng
Thủ tướng Chính phủ yêu cầu tăng cường công tác quản lý tài sản kết cấu hạ tầng do nhà nước đầu tư, quản lý. Ảnh minh họa

Đặc biệt, đối với TSKCHT đã được quy định tại pháp luật chuyên ngành nhưng chưa đầy đủ và đồng bộ với quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công (gồm: TSKCHT thương mại là chợ; TSKCHT cụm công nghiệp; TSKCHT khu đô thị; TSKCHT khu công nghiệp và khu kinh tế; TSKCHT khu công nghệ cao; TSKCHT khu công nghệ thông tin tập trung; TSKCHT phòng chống thiên tai là đê điều, hệ thống trực canh quản lý đa thiên tai, đa mục tiêu), Thủ tướng yêu cầu các bộ quản lý chuyên ngành chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính để báo cáo cấp có thẩm quyền hoặc ban hành theo thẩm quyền các văn bản sửa đổi, bổ sung (trong đó có nội dung quy định về quản lý, sử dụng và khai thác TSKCHT cho phù hợp với quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công).

Trong quá trình phối hợp với các cơ quan liên quan hoàn thiện các chính sách nêu trên, trường hợp cần thiết ban hành nghị định chung quy định việc quản lý, sử dụng và khai thác TSKCHT cụm công nghiệp, hạ tầng khu công nghệ cao, hạ tầng khu công nghệ thông tin tập trung, hạ tầng khu công nghiệp, hạ tầng khu kinh tế, Bộ Tài chính chủ trì nghiên cứu, báo cáo Thủ tướng Chính phủ, Chính phủ xây dựng nghị định chung này.

Cụ thể, TSKCHT thương mại là chợ, Bộ Công thương nghiên cứu, trình Chính phủ thay thế Nghị định số 02/2003/NĐ-CP và Nghị định số 114/2009/NĐ-CP của Chính phủ.

TSKCHT cụm công nghiệp, Bộ Công thương nghiên cứu, trình Chính phủ sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế Nghị định số 68/2017/NĐ-CP.

TSKCHT khu đô thị, Bộ Xây dựng nghiên cứu, trình Chính phủ sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế Nghị định số 11/2013/NĐ-CP của Chính phủ...

Cho phép các thành phần kinh tế khác cùng quản lý, khai thác

Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ nêu rõ, trong quá trình hoàn thiện chính sách về quản lý, sử dụng và khai thác TSKCHT nêu trên, các bộ quản lý chuyên ngành có trách nhiệm xác định cụ thể loại tài sản nào có ý nghĩa quan trọng về kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh mà Nhà nước cần nắm giữ.

Đối với TSKCHT Nhà nước không cần trực tiếp nắm giữ, cho phép các thành phần kinh tế khác quản lý để tiếp tục cung cấp dịch vụ cho xã hội đảm bảo phù hợp với quy định của pháp luật chuyên ngành, pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công và pháp luật khác có liên quan.

Thủ tướng yêu cầu nâng cao năng lực quản lý tài sản kết cấu hạ tầng
Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành, địa phương tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra, nâng cao năng lực quản lý, sử dụng và khai thác TSKCHT. Ảnh minh họa

Trường hợp cần thiết, một số loại tài sản có ý nghĩa quan trọng về kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh mà Nhà nước không cần nắm giữ trong một thời kỳ nhất định, thì bộ quản lý chuyên ngành chủ trì, báo cáo Thủ tướng Chính phủ, Chính phủ để báo cáo cấp có thẩm quyền theo quy định xem xét, quyết định làm căn cứ để xây dựng, sửa đổi, bổ sung chính sách quy định việc quản lý, sử dụng và khai thác đối với từng loại TSKCHT, đảm bảo thống nhất trong việc giao quản lý TSKCHT gắn với hình thức giao tài sản (phù hợp với quy định của pháp luật về cổ phần hóa, thoái vốn nhà nước tại doanh nghiệp). Trên cơ sở đó, nghiên cứu, tổng kết thực tiễn, báo cáo Quốc hội sửa đổi luật liên quan (nếu cần thiết).

Thủ tướng Chính phủ cũng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra, nâng cao năng lực quản lý trong việc quản lý, sử dụng và khai thác TSKCHT. Xử lý kịp thời, nghiêm minh theo quy định của pháp luật liên quan đối với các tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm trong quản lý, sử dụng và khai thác TSKCHT.

Các bộ, cơ quan trung ương, UBND cấp tỉnh phối hợp với các cơ quan của Quốc hội, các Đoàn Đại biểu Quốc hội, HĐND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức đoàn thể thực hiện giám sát việc chấp hành pháp luật về quản lý, sử dụng và khai thác TSKCHT.

Thủ tướng yêu cầu các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan khác ở trung ương có liên quan, UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương tiếp tục đẩy mạnh tổ chức phổ biến, tuyên truyền Luật Quản lý, sử dụng tài sản công và các văn bản quy định chi tiết việc quản lý, sử dụng, khai thác TSKCHT.

Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan, địa phương tổ chức sơ kết đánh giá việc thi hành Luật Quản lý, sử dụng tài sản công và các văn bản quy định chi tiết việc quản lý, sử dụng, khai thác TSKCHT hiện nay.