Tại Malaysia: Tháng 3/2021, cán cân thương mại thặng dư 24,16 tỷ MYR, tăng 35,2% so với tháng 02/2021 và tăng 96,3% so với tháng 3/2020. Đây là mức thặng dư lớn nhất kể từ tháng 7/2020, do xuất khẩu tăng nhiều hơn nhập khẩu. Trong đó, kim ngạch xuất khẩu đạt 104,95 tỷ MYR, tăng 19,8% so với tháng 02/2021 và tăng 50,6% so với tháng 3/2020. Đây là mức tăng cao nhất trong 4 năm gần đây. Kim ngạch nhập khẩu đạt 80,79 tỷ MYR, tăng 15,9% so với tháng 02/2021 và tăng 96,3% so với tháng 3/2020, trong đó hàng hóa được nhập khẩu nhiều nhất là tư liệu sản xuất (93,4%), hàng tiêu dùng (13,0%) và hàng hóa trung gian (12,4%).

Tính chung 3 tháng đầu năm 2021, cán cân thương mại của Malaysia thặng dư 58,64 tỷ MYR, tăng 58,7% so với 3 tháng đầu năm 2020. Trong đó, tổng giá trị xuất khẩu đạt 282,15 tỷ MYR, tăng 18,2% so với cùng kỳ năm 2020 và tổng giá trị nhập khẩu đạt 223,51 tỷ MYR, tăng 10,8% so với 3 tháng đầu năm 2020.

xuat
Ảnh: TL

Tại Thái Lan: Trong tháng 3/2021, cán cân thương mại thặng dư 0,71 tỷ USD, tăng so với mức thặng dư 7,2 triệu USD của tháng 02/2021 nhưng giảm so với mức thặng dư 1,73 tỷ USD của tháng 3/2020. Trong đó, xuất khẩu đạt 24,22 tỷ USD, tăng 19,8% so với tháng 02/2021 và tăng 8,5% so với tháng 3/2020; nhập khẩu đạt 23,51 tỷ USD, tăng 16,3% so với tháng 02/2021 và tăng 14,1% so với tháng 3/2020.

Tính chung 3 tháng đầu năm 2021, cán cân thương mại của Thái Lan thặng dư 0,52 tỷ USD, giảm mạnh so với mức thặng dư 4,62 tỷ USD của 3 tháng đầu năm 2020. Trong đó, xuất khẩu đạt 64,15 tỷ USD, tăng 2,3% so với cùng kỳ năm 2020 và nhập khẩu đạt 63,63 tỷ USD, tăng 9,4% so với 3 tháng đầu năm 2020.

Tại Indonesia: Trong tháng 3/2021, cán cân thương mại thặng dư 1,56 tỷ USD, giảm 22,4% so với tháng 02/2021 nhưng tăng 116,7% so với tháng 3/2020. Đây là tháng thặng dư thương mại tháng 11 liên tiếp do xuất khẩu tiếp tục tăng cao. Cụ thể, kim ngạch xuất khẩu đạt 18,35 tỷ USD, tăng 20,2% so với tháng 02/2021 và tăng 30,5% so với tháng 3/2020. Đây là mức tăng cao nhất kể từ tháng 7/2017. Nhập khẩu đạt 16,79 tỷ USD, tăng 26,6% so với tháng 02/2021 và tăng 25,7% so với tháng 3/2020. Đây cũng là mức tăng cao nhất kể từ tháng 7/2018.

Tính chung 3 tháng đầu năm 2021, cán cân thương mại nước này thặng dư 5,52 tỷ USD, tăng so với mức thặng dư 2,62 tỷ USD của 3 tháng đầu năm 2020. Trong đó, xuất khẩu đạt 48,92 tỷ USD, tăng 17,1% so với cùng kỳ năm 2020 và nhập khẩu đạt 43,39 tỷ USD, tăng 10,8% so với 3 tháng đầu năm 2020.

Tại Philippines: Cán cân thâm hụt 2,29 tỷ USD trong tháng 02/2021, giảm 20,5% so với tháng 01/2021 nhưng tăng 16,5% so với tháng 02/2020. Trong đó, xuất khẩu đạt 5,31 tỷ USD, giảm 3,8% so với tháng 01/2021 và giảm 2,3% so với tháng 02/2020 và nhập khẩu đạt 7,60 tỷ USD, giảm 9,5% so với tháng 01/2021 nhưng tăng 2,7% so với tháng 02/2020.

Trong tháng 02/2021, trong số 10 nhóm mặt hàng có giá trị xuất khẩu lớn nhất của nước này thì ghi nhận mức giảm cực lớn của 3 nhóm hàng sau: đồng tinh luyện giảm 24,8%; máy móc và thiết bị vận tải giảm 4,1%) và hàng hóa sản xuất khác giảm 2,2%. Mức tăng hàng năm của hàng hóa nhập khẩu trong tháng 2/2021 là do sự gia tăng của bảy trong số 10 nhóm hàng hóa chính, dẫn đầu là thiết bị viễn thông và máy móc điện (23,2%), tiếp theo là thực phẩm và động vật sống khác (13,7%); và nhựa ở dạng nguyên sinh và không nguyên sinh (8,8%).

Tính chung 2 tháng đầu năm 2021, cán cân thương mại thâm hụt 5,17 tỷ USD, giảm 9,6% so với 2 tháng đầu năm 2020. Trong đó, xuất khẩu đạt 10,83 tỷ USD, giảm 3,3% so với 2 tháng đầu năm 2020 và nhập khẩu đạt 16 tỷ USD, giảm 5,9% so với 2 tháng đầu năm 2020./.

Hải Hà