Với mục đích kiểm soát được thực trạng tài sản công (TSC) tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị, tài sản kết cấu hạ tầng (TSKCHT) do Nhà nước đầu tư, quản lý về mặt số lượng, giá trị, cơ cấu, hiện trạng sử dụng, làm cơ sở để hoàn thiện về quản lý, sử dụng TSC…, UBND tỉnh Phú Yên đã đưa ra nhiệm vụ, giải pháp cụ thể cũng như mốc thời gian để các sở, ngành trên địa bàn thực hiện.

Tỉnh Phú Yên đưa ra các mốc thời gian để thực hiện tổng kiểm kê tài sản công
Tỉnh Phú Yên đưa ra các mốc thời gian để thực hiện tổng kiểm kê tài sản công. Ảnh minh họa.

Cụ thể, UBND tỉnh Phú Yên giao Sở Tài chính tham mưu thành lập ban chỉ đạo tổng kiểm kê cấp tỉnh trong tháng 5/2024. Phối hợp với Bộ Tài chính thực hiện kiểm kê thử nghiệm trên cơ sở các chỉ tiêu kiểm kê Bộ Tài chính đã xây dựng (áp dụng cho các địa phương thuộc phạm vi kiểm kê thử nghiệm của Bộ Tài chính).

UBND tỉnh Phú Yên yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố phổ biến đầy đủ các nội dung của Quyết định số 213/QĐ-TTg đến các cơ quan, tổ chức, đơn vị, các DN thuộc tỉnh.

Từ tháng 9-12/2024, Sở Tài chính phối hợp với Bộ Tài chính hướng dẫn, tập huấn thực hiện kiểm kê cho các sở, ban, ngành, đoàn thể, UBND các huyện, thị xã, thành phố và các doanh nghiệp (DN) thuộc tỉnh.

Theo dõi, đôn đốc, tổng hợp chung báo cáo kết quả tổng kiểm kê TSC tại cơ quan, tổ chức, đơn vị và tổng hợp báo cáo kết quả tổng kiểm kê TSKCHT của các sở chuyên ngành theo từng lĩnh vực, tham mưu tổng hợp báo cáo kết quả tổng kiểm kê toàn tỉnh gửi UBND tỉnh báo cáo Bộ Tài chính trước ngày 31/5/2025.

UBND tỉnh Phú Yên giao các Sở: Giao thông vận tải; Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Công thương; Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Khoa học và Công nghệ; Thông tin và Truyền thông; Tài nguyên và Môi trường; Ban quản lý khu kinh tế Phú Yên; Ban quản lý khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao tổng hợp báo cáo kết quả kiểm kê TSKCHT của ngành mình quản lý về Sở Tài chính trước ngày 30/4/2025.

Đối với Văn phòng tỉnh ủy, Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND, Văn phòng UBND tỉnh tổng hợp kết quả kiểm kê, báo cáo kết quả kiểm kê về Sở Tài chính (đối với TSC tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị) và báo cáo kết quả kiểm kê về Sở quản lý chuyên ngành (đối với TSKCHT) trước ngày 31/3/2025.

Các DN có vốn nhà nước do UBND tỉnh là cơ quan đại diện chủ sở hữu trên địa bàn tỉnh tổng hợp kết quả kiểm kê, báo cáo kết quả kiểm kê cho sở quản lý chuyên ngành để tổng hợp báo cáo Sở Tài chính trước ngày 31/3/2025.

UBND các huyện, thị xã, thành phố tổng hợp kết quả kiểm kê, báo cáo kết quả kiểm kê về Sở Tài chính (đối với TSC tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị) và báo cáo kết quả kiểm kê về sở quản lý chuyên ngành (đối với TSKCHT) trước ngày 20/4/2025./.