kbnn đà nẵng

Các giao dịch điện tử giữa Kho bạc Nhà nước với các cơ quan, tổ chức, cá nhân sẽ có quy định cụ thể. Ảnh: Hạnh Thảo.

Dễ dàng giao dịch điện tử với Kho bạc Nhà nước

Theo dự thảo thông tư, giao dịch điện tử trong hoạt động nghiệp vụ Kho bạc Nhà nước (KBNN) là các giao dịch điện tử giữa KBNN với các cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan và trong nội bộ hệ thống KBNN trong các hoạt động nghiệp vụ của KBNN trong quản lý nhà nước về quỹ ngân sách nhà nước, các quỹ tài chính nhà nước; quản lý ngân quỹ nhà nước; tổng kế toán nhà nước; huy động vốn cho ngân sách nhà nước và cho đầu tư phát triển thông qua hình thức phát hành trái phiếu chính phủ theo quy định của pháp luật.

Tài khoản đăng nhập trang thông tin điện tử của KBNN là tài khoản do KBNN cấp cho các cơ quan, tổ chức, cá nhân để thực hiện các giao dịch điện tử và tra cứu dữ liệu giao dịch thông qua các trang thông tin điện tử của KBNN.

Cùng với đó, chứng từ điện tử trong hoạt động nghiệp vụ KBNN là thông tin được tạo ra, gửi đi, nhận và lưu trữ bằng phương tiện điện tử khi thực hiện giao dịch điện tử trong hoạt động nghiệp vụ KBNN; bao gồm chứng từ, báo cáo, hợp đồng, thỏa thuận, thông tin giao dịch, thông tin thực hiện thủ tục hành chính và các loại thông tin, dữ liệu khác theo quy định của pháp luật chuyên ngành.

Về nguyên tắc giao dịch điện tử trong hoạt động nghiệp vụ KBNN, theo dự thảo thông tư, cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia giao dịch điện tử trong hoạt động nghiệp vụ KBNN phải tuân thủ các nguyên tắc quy định tại Điều 5 Luật Giao dịch điện tử, Điều 4 Nghị định số 165/2018/NĐ-CP ngày 24/12/2018 của Chính phủ về giao dịch điện tử trong hoạt động tài chính, đảm bảo các yêu cầu về quy trình nghiệp vụ, tiêu chuẩn kỹ thuật trong giao dịch điện tử, do Bộ Tài chính và KBNN quy định theo phân cấp.

Các cơ quan, tổ chức, cá nhân đã hoàn thành giao dịch bằng phương thức điện tử, thì không phải thực hiện phương thức giao dịch khác và được công nhận đã hoàn thành thủ tục, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.

Không yêu cầu cung cấp lại dữ liệu mà kho bạc đã có

KBNN không yêu cầu cơ quan, tổ chức, cá nhân cung cấp lại dữ liệu mà KBNN đang quản lý hoặc dữ liệu đó được cơ quan nhà nước khác sẵn sàng chia sẻ và đáp ứng được yêu cầu, trừ trường hợp yêu cầu cung cấp dữ liệu phục vụ cập nhật hoặc sử dụng cho mục đích xác minh, thẩm tra dữ liệu.

Ngoài ra, chứng từ điện tử trong các hoạt động nghiệp vụ của KBNN phải được ký số bởi cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền hoặc được xác thực bằng các biện pháp khác, theo quy định tại Điều 5 Nghị định số 165/2018/NĐ-CP ngày 24/12/2018 của Chính phủ về giao dịch điện tử trong hoạt động tài chính.

Dự thảo quy định, việc sử dụng chứng thư số và chữ ký số trong giao dịch điện tử trong hoạt động nghiệp vụ KBNN phải tuân thủ quy định của pháp luật về chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số. Trước khi sử dụng chữ ký số để thực hiện các giao dịch điện tử với KBNN, cơ quan, tổ chức phải thông báo chữ ký số của các cá nhân liên quan thuộc cơ quan, tổ chức cho KBNN.

Các giao dịch điện tử về thanh toán điện tử liên ngân hàng giữa KBNN với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và các ngân hàng thương mại được thực hiện theo quy định của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Các giao dịch điện tử về thanh toán song phương điện tử và tổ chức phối hợp thu ngân sách nhà nước giữa KBNN với các ngân hàng thương mại được thực hiện theo thỏa thuận giữa KBNN với từng hệ thống ngân hàng thương mại, phù hợp với quy định của pháp luật.

Theo dự thảo, ngoài cổng thông tin điện tử và các trang thông tin điện tử của KBNN, KBNN được tham gia các hệ thống thông tin do cơ quan, tổ chức khác chủ quản hoặc sử dụng các phương tiện điện tử khác để thực hiện giao dịch trong hoạt động nghiệp vụ KBNN.

Trường hợp KBNN tham gia hệ thống thông tin do cơ quan, tổ chức khác chủ quản, thì giao dịch điện tử giữa KBNN với cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan qua hệ thống thông tin đó được thực hiện theo quy định của chủ quản hệ thống thông tin, đảm bảo phù hợp với quy định của pháp luật./.

Vân Hà