Các thông tin chia sẻ tại tọa đàm cho thấy, hiện nay 96% người tiêu dùng Việt Nam sẵn sàng chi trả cho các sản phẩm được sản xuất bởi các công ty có đạo đức kinh doanh tốt. 68% thế hệ kế nghiệp cho rằng doanh nghiệp họ có trách nhiệm chống lại biến đổi khí hậu và các hậu quả liên quan. Trong khi đó, cũng có 62% doanh nghiệp ưu tiên khía cạnh quản trị (G) hơn môi trường (E) và xã hội (S) và 35% số hội đồng quản trị của các doanh nghiệp tích cực tham gia vào các vấn đề ESG.

Tọa đàm giữa nhà trường và doanh nghiệp thực hành các yếu tố môi trường xã hội và quản trị
Buổi tọa đàm diễn ra tại Đại học Quốc gia Hà Nội. Ảnh: C.T
Thu phí đối với khí thải, nâng cao trách nhiệm bảo vệ môi trường Doanh nghiệp niêm yết tại Việt Nam tỏ ra thận trọng trên hành trình ESG

Các con số trên cho thấy thực hành ESG đã trở thành trọng tâm trong kỳ vọng của các bên liên quan đối với doanh nghiệp. Các bên liên quan thể hiện rõ các quan điểm về thực hành ESG, đặt ra kỳ vọng ngày càng cao dành cho doanh nghiệp trong việc triển khai kinh doanh bền vững và công bố các thông tin phi tài chính một cách minh bạch.

Hiện nay, người tiêu dùng đã nâng cao nhận thức của cộng đồng về các vấn đề bền vững, kêu gọi thực hiện kinh doanh bền vững. Họ có xu hướng chuyển đổi sang hành vi bền vững, và quan tâm hơn đến các sản phẩm “xanh”. Tìm kiếm môi trường làm việc bền vững, lựa chọn các công ty tạo ra tác động tích cực.

Các doanh nghiệp cũng tích hợp ESG vào chiến lược kinh doanh, hướng tới việc tạo lập giá trị dài hạn cho các bên liên quan. Trong khi đó, các nhà đầu tư tích hợp các tiêu chí ESG vào quy trình đầu tư, khuyến khích doanh nghiệp công bố các chỉ số phi tài chính.

Với xu hướng trên, phần lớn các doanh nghiệp tại Việt Nam đã cam kết hoặc có kế hoạch cam kết ESG. 80% doanh nghiệp đã cam kết hoặc có kế hoạch cam kết ESG trong 2 - 4 năm tới.

Tuy nhiên, cũng vẫn có một số doanh nghiệp đang gặp khó khăn để thực hiện hóa cam kết ESG của mình, trong đó, 60% vừa và nhỏ.

Một số yếu tố là rào cản với doanh nghiệp trong thực hiện ESG

Khi được hỏi về “Yếu tố nào là rào cản cho tổ chức trong việc cam kết ESG?”, một số doanh nghiệp cho rằng, việc chưa có các quy định minh bạch chính thức và rõ ràng là khó khăn thách thức chính; một số cho rằng chưa bắt đầu hoặc chỉ mới bắt đầu hiểu các dữ liệu ESG cần thiết cho việc báo cáo.

Trong khi đó, nhiều doanh nghiệp khác chưa xác định các chỉ tiêu để thực hiện theo dõi việc quản lý hoặc không có hoặc rất ít khi công bố báo cáo ESG ra bên ngoài.