Góp phần phục hồi và phát triển kinh tế sau đại dịch Covid-19

Báo cáo từ Cục Quản lý công sản (QLCS) - Bộ Tài chính cho biết, năm 2022, dịch Covid-19 về cơ bản đã được kiểm soát, để phục hồi và phát triển kinh tế sau đại dịch, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã có nhiều chỉ đạo, điều hành, trong đó, có những nội dung liên quan đến lĩnh vực quản lý, sử dụng tài sản công (TSC), cùng với đó là việc triển khai Nghị quyết số 11/NQ-CP của Chính phủ về chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội. Theo đó, Cục QLCS đã trình Bộ Tài chính báo cáo Thủ tướng Chính phủ ban hành quyết định về việc giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước của năm 2022 đối với các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, góp phần giảm bớt khó khăn, tạo điều kiện về nguồn lực cho các tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp, hộ gia đình, cá nhân đang được Nhà nước cho thuê đất trực tiếp để phục hồi và phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh. Dự kiến số tiền hỗ trợ là 3.500 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, Cục QLCS cũng chủ động hướng dẫn kịp thời các nội dung liên quan đến TSC phục vụ cho công tác phòng chống Covid-19 như: mua sắm xe ô tô cứu thương, trang thiết bị y tế, thực hiện trưng dụng tài sản phục vụ phòng chống dịch Covid-19...

Nguồn: Bộ Tài chính.  Đồ họa: Văn Chung
Nguồn: Bộ Tài chính. Đồ họa: Văn Chung

Ngoài ra, Cục QLCS đã tích cực, chủ động triển khai Luật Quản lý, sử dụng TSC và các văn bản quy định chi tiết thi hành Luật; đôn đốc, hướng dẫn các bộ, ngành, địa phương trong triển khai thi hành Luật. Đặc biệt, Cục QLCS đã kịp thời có văn bản hướng dẫn, xử lý vướng mắc trong tổ chức thực hiện chính sách về quản lý, sử dụng TSC và tài chính đất đai. Theo đó, trong năm 2022, Cục QLCS đã trình Bộ Tài chính phê duyệt mới phương án sắp xếp lại, xử lý đối với 154 cơ sở nhà, đất của khối bộ, cơ quan trung ương. Lũy kế từ đầu năm đến ngày 20/11/2022, Bộ Tài chính đã phê duyệt phương án sắp xếp lại, xử lý đối với 30.632 cơ sở nhà, đất thuộc quản lý của các bộ, ngành, cơ quan trung ương.

Nhằm tiếp tục tăng cường quản lý, nâng cao hiệu quả sử dụng và khai thác đối với quỹ nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, Bộ Tài chính đã có Công điện số 04/CĐ-BTC gửi các cơ quan trung ương, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, các tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước về việc tăng cường công tác sắp xếp lại, xử lý TSC. Qua đó, công tác sắp xếp trụ sở, nhà, đất được các bộ, ngành, địa phương quan tâm thực hiện nên đã cơ bản đạt được mục tiêu đề ra, góp phần nâng cao ý thức, trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, đơn vị trong quản lý, sử dụng nhà, đất hiệu quả, tiết kiệm và đúng mục đích.

Từ việc thực hiện sắp xếp lại nhà, đất đã tạo quỹ đất để đầu tư xây dựng, phát triển các công trình công cộng, nhà ở xã hội, nhà ở thương mại, khách sạn, dịch vụ; chỉnh trang đô thị, mang lại hiệu quả kinh tế - xã hội, tạo nguồn thu cho ngân sách nhà nước và nguồn lực để đầu tư cải tạo, nâng cấp, đầu tư xây dựng mới một số trụ sở của các bộ, cơ quan, địa phương, doanh nghiệp theo hướng hiện đại hóa.

Đẩy nhanh tiến độ sắp xếp lại, xử lý nhà, đất

Mặc dù đã đạt được nhiều kết quả trong việc quản lý, sử dụng TSC, nhưng theo báo cáo từ Cục QLCS, hiện vẫn có đơn vị quản lý, sử dụng TSC chưa chặt chẽ, còn hiện tượng cho mượn, cho thuê TSC không đúng quy định…

Đưa ra định hướng cho việc quản lý, sử dụng TSC trong năm 2023, ông Nguyễn Tân Thịnh – Cục trưởng Cục QLCS nhấn mạnh, Cục sẽ trình Bộ Tài chính, trình Chính phủ sửa đổi, bổ sung hệ thống tiêu chuẩn, định mức sử dụng TSC để tối đa hóa công năng sử dụng, góp phần sử dụng tiết kiệm, hiệu quả TSC.

Khắc phục tồn tại về tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô công

Trong năm 2022, Bộ Tài chính đã chủ động báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, phê duyệt việc xây dựng Nghị định sửa đổi, bổ sung một số Điều của Nghị định số 04/2019/NĐ-CP quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô, nhằm tháo gỡ những vướng mắc trong triển khai thực hiện để bảo đảm phương tiện phục vụ công tác quản lý nhà nước, cung cấp dịch vụ công cho xã hội kịp thời, hiệu quả. Giải pháp này đã khắc phục tồn tại về tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô phục vụ công tác chung, xe ô tô chuyên dùng, mức giá mua xe ô tô, khoán kinh phí sử dụng xe ô tô, quy trình ban hành/phê duyệt tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô chuyên dùng… để trình Chính phủ ký, ban hành.

Bên cạnh đó, Cục QLCS sẽ báo cáo cấp có thẩm quyền sửa đổi các quy định không còn phù hợp trong thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, bảo đảm nhà đầu tư phải thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính về tiền sử dụng đất, tiền thuê đất trả tiền một lần mới được bàn giao đất thực tế. Tiếp tục báo cáo cấp có thẩm quyền quyết định hỗ trợ tiền thuê đất cho các tổ chức, cá nhân trong năm 2023 để thực hiện chương trình phục hồi và phát triển kinh tế.

Về công tác tổ chức thực hiện quản lý TSC, ông Nguyễn Tân Thịnh cho biết, Cục QLCS sẽ đẩy nhanh tiến độ sắp xếp lại, xử lý nhà, đất, đặc biệt là các cơ sở nhà, đất bỏ trống, không sử dụng, các cơ sở nhà, đất dôi dư sau khi sắp xếp lại đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã... Phấn đấu đến năm 2025 hoàn thành việc sắp xếp lại, xử lý nhà, đất theo Nghị quyết số 74/2022/QH15 của Quốc hội...