Tại hội nghị, Tổng cục trưởng Tổng cục Dự trữ Nhà nước, ông Đỗ Việt Đức đã trao quyết định điều động, bổ nhiệm ông Hoàng Văn Quyết - Cục trưởng Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Hà Nam Ninh giữ chức Vụ trưởng Vụ Chính sách và Pháp chế; đồng thời trao quyết định điều động, bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Bình - Vụ trưởng Vụ Chính sách và Pháp chế giữ chức Vụ trưởng Vụ Thanh tra - Kiểm tra.

Tổng cục Dự trữ Nhà nước bổ nhiệm nhân sự mới
Tổng cục trưởng Tổng cục Dự trữ Nhà nước Đỗ Việt Đức (bên phải) trao quyết định điều động, bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Bình - Vụ trưởng Vụ Chính sách và Pháp chế giữ chức Vụ trưởng Vụ Thanh tra - Kiểm tra.

Chúc mừng và giao nhiệm vụ đối với ông Nguyễn Văn Bình và ông Hoàng Văn Quyết, Tổng cục trưởng Đỗ Việt Đức cho biết, các tân vụ trưởng đều có lập trường tư tưởng chính trị vững vàng, chấp hành việc thực hiện chủ trương đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; được đào tạo về chuyên môn, nghiệp vụ, lý luận chính trị và quản lý nhà nước, bản thân thường xuyên tự học tập, trau dồi, cập nhật chính sách chế độ mới của ngành.

Cũng theo ông Đỗ Việt Đức, tân Vụ trưởng Vụ Chính sách và Pháp chế, ông Hoàng Văn Quyết là cán bộ trưởng thành từ cơ sở, có thời gian trên 30 năm công tác trong ngành Dự trữ Nhà nước, trải qua nhiều vị trí công tác lãnh đạo. Ông Hoàng Văn Quyết đã tích lũy được nhiều kinh nghiệm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành; luôn năng động, quyết đoán, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm...

Với tân Vụ trưởng Vụ Thanh tra - Kiểm tra, ông Nguyễn Văn Bình có thời gian trên 27 năm công tác, trải qua nhiều vị trí như: Chuyên viên; thanh tra viên; phó trưởng phòng thuộc Thanh tra Bộ Tài chính; Phó Trưởng phòng, Trưởng phòng, Phó Chánh Văn phòng Bộ Tài chính; Vụ trưởng Vụ Chính sách và Pháp chế thuộc Tổng cục Dự trữ Nhà nước. Ông Nguyễn Văn Bình luôn gương mẫu trong mọi lĩnh vực, bao quát công việc, điều hành công việc khoa học, linh hoạt; phối hợp công tác tốt với các đơn vị trong và ngoài Tổng cục Dự trữ Nhà nước.

Tổng cục Dự trữ Nhà nước bổ nhiệm nhân sự mới
Tổng cục trưởng Đỗ Việt Đức trao quyết định điều động, bổ nhiệm ông Hoàng Văn Quyết - Cục trưởng Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Hà Nam Ninh giữ chức Vụ trưởng Vụ Chính sách và Pháp chế.

Tổng cục trưởng Đỗ Việt Đức giao nhiệm vụ, trên cương vị mới hai đồng chí có trách nhiệm lãnh đạo đơn vị triển khai thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo Quyết định số 982/QĐ-BTC ngày 26/6/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức các vụ, Văn phòng thuộc Tổng cục Dự trữ Nhà nước; triển khai các quy trình nghiệp vụ trong quản lý, điều hành đơn vị và chịu trách nhiệm trước Tổng cục trưởng Tổng cục Dự trữ Nhà nước và trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của đơn vị.

Tổng cục trưởng Đỗ Việt Đức đề nghị, hai tân Vụ trưởng cần tích cực phát huy phẩm chất, đạo đức, năng lực và kinh nghiệm của bản thân, cùng với tập thể lãnh đạo, công chức của 2 đơn vị đoàn kết, nhất trí phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện.