Theo đó, Tổng cục Hải quan giao chỉ tiêu thu hồi và xử lý nợ thuế chuyên thu quá hạn năm 2023 cho các cục hải quan tỉnh, thành phố và Cục Kiểm tra sau thông quan.

Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh được giao chỉ tiêu cao nhất với số tiền hơn 805 tỷ đồng, thứ hai là Cục Hải quan Lào Cai gần 419 tỷ đồng, Cục Hải quan Bà Rịa- Vũng Tàu hơn 98 tỷ đồng.

4 đơn vị được giao chỉ tiêu ít nhất là Cục Hải quan Quảng Nam 16 triệu đồng, Cục Hải quan Bình Phước 46 triệu đồng, Cục Hải quan Thừa Thiên Huế 53 triệu đồng và Cục Hải quan Thanh Hóa với 61 triệu đồng.

Tổng cục Hải quan yêu cầu triển khai ngay các giải pháp thu hồi nợ thuế mới phát sinh

Tổng cục Hải quan giao chỉ tiêu thu hồi và xử lý nợ thuế chuyên thu quá hạn năm 2023 cho các cục hải quan tỉnh, thành phố và Cục Kiểm tra sau thông quan.

Với các đơn vị còn lại không được giao chỉ tiêu thu hồi và xử lý nợ, Tổng cục Hải quan yêu cầu vẫn tiếp tục áp dụng các biện pháp cưỡng chế theo quy định, theo dõi, quản lý và đề xuất xử lý đối với các khoản nợ khó thu tại đơn vị.

Tổng cục Hải quan giao trách nhiệm cho cục trưởng cục hải quan các tỉnh, thành phố và Cục trưởng Cục Kiểm tra sau thông quan phải tổ chức thực hiện theo quy định, đồng thời không để phát sinh các khoản nợ thuế mới trong năm 2023.

Trường hợp phát sinh nợ mới thì phải triển khai ngay các giải pháp thu hồi nợ, áp dụng các biện pháp cưỡng chế theo đúng quy định.

Tổng cục Hải quan yêu cầu thủ trưởng các đơn vị thuộc tổng cục căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao chịu trách nhiệm kiểm tra, thực hiện các biện pháp đôn đóc, thu hồi và xử lý các khoản nợ thuế phát sinh trong quá trình thanh tra, kiểm tra.

Được biết, kết thúc năm 2022, nợ thuế quá hạn do cơ quan hải quan quản lý là 5.716 tỷ đồng, tăng 2,44% so với năm 2021, bằng 1,3% số thu ngành Hải quan năm 2022.

Trong số đó, nợ khó thu là 4.072 tỷ đồng; nợ chờ xử lý 45,66 tỷ đồng; nợ có khả năng thu 1.332 tỷ đồng và nợ do phạt vi phạm hành chính trên 265 tỷ đồng.

Nguyên nhân phát sinh nợ thuế chủ yếu là do kết quả từ công tác thanh tra, kiểm tra, kiểm tra sau thông quan mà các cục hải quan tỉnh, thành phố đã ban hành các quyết định ấn định thuế đối với một số doanh nghiệp, dẫn đến làm phát sinh tăng số nợ tiền thuế phải thu.