Tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa 9 tháng ước đạt 497,66  tỷ đồng