Tổng số tiền thuế nợ do ngành Thuế quản lý tính đến ngày 31/7/2022