Cụ thể về những khoản thu ngân sách này, báo cáo tình hình kinh tế - xã hội TP. Hồ Chí Minh 6 tháng đầu năm 2023 vừa được công bố cho thấy, thu nội địa ước thực hiện 150.688 tỷ đồng, đạt 49,0% dự toán, chiếm 66,1% tổng thu cân đối và giảm 5,6% (tăng/giảm so với cùng kỳ năm 2022); thu từ hoạt động xuất nhập khẩu ước thực hiện 64.242 tỷ đồng, đạt 44,1% dự toán, chiếm 28,2% tổng thu cân đối và giảm 9,4%; thu dầu thô ước thực hiện 12.938 tỷ đồng, đạt 80,9% dự toán, chiếm 5,7% tổng thu cân đối và giảm 6,7%.

Hàng hóa chờ thông quan tại cảng Cát Lái, TP Thủ Đức. Ảnh Đỗ Doãn
Thu ngân sách từ hoạt động xuất nhập khẩu của TP. Hồ Chí Minh 6 tháng đầu năm giảm 9,4% so với cùng kỳ năm 2022. Ảnh Đỗ Doãn

Trong các khoản thu nội địa, thu từ doanh nghiệp nhà nước ước thực hiện 14.738 tỷ đồng, đạt 47,4% dự toán, chiếm 6,5% tổng thu và giảm 4,6%; thu từ khu vực ngoài nhà nước ước thực hiện 46.977 tỷ đồng, đạt 53,9% dự toán, chiếm 20,6% tổng thu và tăng 5,5%; thu từ khu vực có vốn đầu tư nước ngoài ước thực hiện 35.617 tỷ đồng, đạt 53,9% dự toán, chiếm 15,6% tổng thu và giảm 2,9%.

Tổng chi ngân sách TP. Hồ Chí Minh (trừ tạm ứng) 6 tháng đầu năm 2023 ước thực hiện 44.789 tỷ đồng, đạt 35,5% dự toán và tăng 70,9%, gồm: chi đầu tư phát triển ước thực hiện 11.484 tỷ đồng, đạt 24,9% dự toán và tăng 90,4%; chi thường xuyên ước thực hiện 20.942 tỷ đồng, đạt 34,8% dự toán và tăng 10,4%. Trong đó, chi cho sự nghiệp giáo dục, đào tạo và dạy nghề ước thực hiện 7.257 tỷ đồng, đạt 34,5% dự toán và tăng 21,5%; chi cho sự nghiệp y tế ước thực hiện 1.217 tỷ đồng, đạt 19,3% dự toán và giảm 39,8%; chi khoa học công nghệ ước thực hiện 345 tỷ đồng, đạt 35,9% dự toán và giảm 30,9%.