Cụ thể hơn về những khoản thu ngân sách này, báo cáo tình hình kinh tế - xã hội TP. Hồ Chí Minh cho biết, thu nội địa ước thực hiện 214.163 tỷ đồng, đạt 69,6% dự toán, chiếm 65,6% tổng thu cân đối và giảm 3% (tăng/giảm so với cùng kỳ năm 2022); thu dầu thô ước thực hiện 18.518 tỷ đồng, vượt 15,7% dự toán, chiếm 5,7% tổng thu cân đối và giảm 16,6%; thu từ hoạt động xuất nhập khẩu ước thực hiện 93.508 tỷ đồng, đạt 64,1% dự toán, chiếm 28,7% tổng thu cân đối và giảm 11,3%.

Tiếp nhận hồ sơ khai thuế tại Chi cục Thuế TP. Thủ Đức (TP. Hồ Chí Minh). Ảnh Đỗ Doãn
Tiếp nhận hồ sơ khai thuế tại Chi cục Thuế TP. Thủ Đức (TP. Hồ Chí Minh). Ảnh Đỗ Doãn

Trong các khoản thu ngân sách nội địa, thu từ doanh nghiệp nhà nước ước thực hiện 21.114 tỷ đồng, đạt 67,9% dự toán, chiếm 6,5% tổng thu và giảm 10%; thu từ khu vực ngoài nhà nước ước thực hiện 64.342 tỷ đồng, đạt 73,9% dự toán, chiếm 19,7% tổng thu và tăng 10,3%; thu từ khu vực có vốn đầu tư nước ngoài ước thực hiện 51.872 tỷ đồng, đạt 73,9% dự toán, chiếm 15,9% tổng thu và tăng 0,2%.

Trong khi đó, tổng thu cân đối ngân sách địa phương 9 tháng năm 2023 của TP. Hồ Chí Minh ước thực hiện được 82.183 tỷ đồng, đạt 70,2% dự toán, chiếm 25,2% tổng thu cân đối ngân sách nhà nước và giảm 2%.

Ở chiều ngược lại, tổng chi ngân sách địa phương (trừ tạm ứng) 9 tháng năm 2023 ước thực hiện 57.052 tỷ đồng, đạt 45,2% dự toán và tăng 38,5%. Trong đó, chi đầu tư phát triển từ nguồn ngân sách địa phương ước thực hiện 11.181 tỷ đồng, đạt 24,3% dự toán và tăng 19,7%; chi thường xuyên ước thực hiện 33.702 tỷ đồng, đạt 59,1% dự toán và tăng 11,5%.

Các khoản ngân sách chi thường xuyên của TP. Hồ Chí Minh trong 9 tháng năm 2023 gồm chi cho sự nghiệp giáo dục, đào tạo và dạy nghề ước thực hiện 12.762 tỷ đồng, đạt 60,7% dự toán và tăng 32%; chi cho sự nghiệp y tế ước thực hiện 2.181 tỷ đồng, đạt 34,6% dự toán và giảm 25,4%; chi khoa học và công nghệ ước thực hiện 465 tỷ đồng, đạt 48,4% dự toán và giảm 23%.