TP. HCM

Ảnh: Nguồn Internet

Cụ thể, trong năm 2015, TP. Hồ Chí Minh sẽ tăng cường quản lý chi tiêu ngân sách và tài sản công, thực hành tiết kiệm chống lãng phí trong quản lý chi tiêu ngân sách ở tất cả các ngành, các cấp; không mua xe ô tô công (trừ xe chuyên dùng theo quy định) và hạn chế tối đa chi chuyển nguồn.

Bên cạnh đó, thành phố sẽ phê duyệt giá trị tài sản nhà nước để giao cho đơn vị sự nghiệp công lập tự chủ tài chính quản lý theo cơ chế giao vốn cho doanh nghiệp (theo Thông tư số 12/2012/TT-BTC ngày 06/02/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn tiêu chí xác định đơn vị sự nghiệp công lập đủ điều kiện được Nhà nước xác định giá trị tài sản để giao cho đơn vị quản lý theo cơ chế giao vốn cho doanh nghiệp).

Đồng thời, TP. Hồ Chí Minh tiếp tục thực hiện phương án xử lý, sắp xếp nhà đất thuộc sở hữu nhà nước tại các địa chỉ còn lại (đợt 2) và tổ chức hậu kiểm việc thực hiện này theo Quyết định số 09/2007/QĐ-TTg đã được phê duyệt.

Cuối cùng là triển khai thực hiện quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo di dời theo Quyết định số 86/2010/QĐ-TTg ngày 22/12/2010 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành quy chế tài chính phục vụ di dời cơ sở gây ô nhiễm môi trường và các cơ sở phải di dời theo quy hoạch xây dựng đô thị.

Cũng tại Quyết định này, bên cạnh những chính sách trong lĩnh vực quản lý công sản, TP. Hồ Chí Minh cũng đề ra các chính sách về tài chính như: thực hiện nghiêm chế độ công khai dự toán, quyết toán ngân sách nhà nước của các cấp, các đơn vị sử dụng ngân sách; công khai tài chính ngân sách nhà nước; công khai các dự án đầu tư từ nguồn ngân sách nhà nước; tăng cường công tác quản lý giá, đặc biệt là các nhóm mặt hàng thuộc diện bình ổn giá và các nhóm mặt hàng, dịch vụ do Nhà nước định giá, kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm pháp luật,…/.

An Nhi