tchq

Căn cứ vào kết quả kiểm tra điều kiện hoạt động của 4 doanh nghiệp và đề nghị của Cục Giám sát quản lý về hải quan, Tổng cục Hải quan các ban hành quyết định cho phép Công ty TNHH thương mại dịch vụ xuất nhập khẩu An Pha Việt; Chi nhánh Công ty cổ phần dịch vụ vận tải và thương mại Việt Hoa, Công ty liên doanh Bông Sen, Công ty cổ phần kho vận Tân Cảng tiếp tục được hoạt động đại lý làm thủ tục hải quan do đáp ứng được các quy định của Bộ Tài chính.

Trước đó, trong tháng 2 và 3/2021, 4 doanh nghiệp nêu trên đều bị Tổng cục Hải quan quyết định tạm dừng làm thủ tục đại lý hải quan do không đáp ứng được các quy định của Bộ Tài chính tại Thông tư 12/2015/TT_BTC và Thông tư 22/2019/TT-BTC và hướng dẫn của Tổng cục Hải quan.

Tại các quyết định cho phép tiếp tục hoạt động đại lý hải quan, Tổng cục Hải quan yêu cầu các DN nêu trên có trách nhiệm thực hiện đúng quy định của Luật Hải quan, Thông tư 12/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định chi tiết thu tục cấp Chứng chỉ nghiệp vụ khai hải quan; cấp và thu hồi mã số nhân viên đại lý làm thủ tục hải quan; trình tự, thủ tục công nhận và hoạt động của đại lý làm thủ tục hải quan; được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư 22/2019/TT-BTC của Bộ Tài chính.../.

Ngọc Linh