Qua công tác kiểm tra tại cơ quan thuế, Cục Thuế TP.HCM đã kiểm tra 153.718 hồ sơ kê khai thuế, tăng 21% so với cùng kỳ. Ảnh: Đ.V

Cụ thể, đối với công tác kiểm tra tại cơ quan thuế và tại doanh nghiệp, tổng cộng số thuế kê khai điều chỉnh sau kiểm tra tại cơ quan thuế, quy đổi giảm lỗ, số giảm khấu trừ và số thuế truy thu qua kiểm tra tại doanh nghiệp là 4.118 tỷ đồng, đạt 164% kế hoạch năm 2013, tăng 14% so năm 2012; trong đó: truy thu và phạt là 2.695 tỷ đồng, giảm lỗ là 3.783 tỷ đồng, giảm khấu trừ là 321 tỷ đồng.

Trong đó, qua công tác kiểm tra tại cơ quan thuế đã kiểm tra 153.718 hồ sơ kê khai thuế, tăng 21% so với cùng kỳ. Số thuế kê khai bổ sung và ấn định được 753 tỷ đồng, giảm lỗ 560 tỷ đồng, giảm khấu trừ 17 tỷ đồng.

Qua công tác kiểm tra tại doanh nghiệp, Cục Thuế TP.Hồ Chí Minh đã kiểm tra 13.577 lượt, tăng 28% so với cùng kỳ năm trước. Số thuế truy thu và phạt là 2.099 tỷ đồng, giảm lỗ là 3.223 tỷ đồng, giảm khấu trừ là 303 tỷ đồng. Số đã nộp ngân sách nhà nước là 1.287 tỷ đồng, tăng 23% so cùng kỳ năm trước.

Đối với công tác thanh tra, trong năm 2013, Cục Thuế TP.Hồ Chí Minh đã thanh tra 1.693 hồ sơ, đạt 105% về số hồ sơ theo kế hoạch và bằng 112% so với cùng kỳ năm 2012. Số thuế truy thu và phạt 2.316 tỷ đồng, giảm 15% so cùng kỳ; số giảm khấu trừ 95 tỷ đồng; giảm lỗ 1.825 tỷ đồng. Số nộp ngân sách nhà nước 1.206 tỷ đồng, đạt 67% trên tổng số truy thu và phạt…/.

Đỗ Vinh