Cụ thể, tăng trưởng kinh tế của Thành phố quý sau cao hơn quý trước. Tổng sản phẩm nội địa đạt 852.523 tỷ đồng, tăng 9,6%. Cơ cấu kinh tế Thành phố tiếp tục chuyển dịch đúng hướng, dịch vụ chiếm tỷ trọng 59,6% trong GDP, công nghiệp và xây dựng chiếm tỷ trọng 39,4%, nông nghiệp chiếm tỷ trọng 1%. GDP bình quân đầu người đạt 5.131 USD, tăng12,89% (năm 2013 là 4.545 USD).

Về tình hình xuất nhập khẩu, cơ cấu hàng xuất khẩu chuyển dịch theo đúng định hướng chuyển dịch cơ cấu kinh tế của Thành phố, chuyển từ chiều rộng sang tăng trưởng chiều sâu, trong đó tỷ trọng nhóm hàng công nghệ, chế biến, chế tạo chiếm mức cao 69,4%.

Về xuất khẩu các mặt hàng nguyên phụ liệu phục vụ sản xuất hàng xuất khẩu tăng khá và hỗ trợ cho tăng trưởng xuất khẩu trong thời gian tới. Đầu tư trong nước tính tổng vốn đăng ký mới và bổ sung hơn 288.092 tỷ đồng, tăng 15,6% so cùng kỳ. Đầu tư nước ngoài (FDI) tính đến 20/12/2014 đạt kết quả khả quan với 429 dự án được cấp mới với tổng vốn đầu tư cấp mới và điều chỉnh tăng vốn đạt 3,2 tỷ USD…

Năm 2014 cũng được ghi nhận là năm thành công của việc thu ngân sách khi con số ước thu ngân sách đạt 249.866 tỷ đồng, đạt 110,41% dự toán, tăng 10,29% so với năm 2013.

Bên cạnh đó, các hoạt động văn hóa – xã hội được đảm bảo, các chính sách an sinh xã hội được Thành phố quan tâm triển khai thiết thực và hiệu quả, tình hình an ninh, chính trị ổn định.

Trong năm 2015, Thành phố đưa ra mục tiêu phấn đấu là tập trung mọi nguồn lực để phát triển kinh tế tăng trưởng hợp lý và đặt ra 25 chỉ tiêu chủ yếu để quyết tâm phấn đấu như: tăng GDP trên địa bàn từ 9,5% trở lên; tổng nguồn vốn đầu tư phát triển toàn xã hội chiếm 30% GDP; tốc độ tăng chỉ số giá tiêu dùng thấp hơn cả nước; tốc độ tăng tổng kim ngạch xuất khẩu 8%-10%; tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt 265.776 tỷ đồng; số lao động được tạo việc làm mới là 120.000 người; tỷ lệ hộ nghèo theo tiêu chí Thành phố giảm còn dưới 1%; phấn đấu các hộ dân Thành phố được sử dụng sạch hoặc nước hợp vệ sinh đạt 100%...

Năm 2015, Thành phố sẽ tập trung mọi nguồn lực để phát triển kinh tế, tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, góp phần ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát; thực hiện có hiệu quả 6 chương trình đột phá; đảm bảo an sinh xã hội, bảo vệ môi trường - ứng phó biến đổi khí hậu; đảm bảo quốc phòng an ninh và trật tự an toàn xã hội, tập trung tái cấu trúc kinh tế, đổi mới mô hình và nâng cao chất lượng tăng trưởng.../.

Theo CPV