Theo tờ trình của Chính phủ do Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc trình bày, Chính phủ đề xuất điều chỉnh 2.268,248 tỷ đồng kinh phí chi thường xuyên năm 2021 để bổ sung dự toán chi đầu tư năm 2022 thực hiện 95 dự án của Tổng cục Thuế và Tổng cục Hải quan, bao gồm 348,180 tỷ đồng cho 42 dự án đã hoàn thành, 1.347,395 tỷ đồng cho 41 dự án chuyển tiếp và 572,673 tỷ đồng cho 12 dự án khởi công mới.

Về thời gian thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn, Chính phủ cho rằng, một số dự án chuyển tiếp và khởi công mới vào năm 2023 sẽ không thể hoàn thành, tất toán trong năm 2023 và không thuộc đối tượng kéo dài thời gian giải ngân thuộc thẩm quyền của Thủ tướng, do đó đề nghị UBTVQH, Quốc hội cho phép quy định thời hạn giải ngân đến hết 31/12/2024.

Trình Quốc hội điều chuyển hơn 2.268 tỷ đồng kinh phí của Tổng cục Thuế, Tổng cục Hải quan

Phiên họp chiều 13/12 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Thẩm tra nội dung này, Ủy ban Tài chính - Ngân sách cho biết, theo pháp luật hiện hành, Tổng cục Thuế và Tổng cục Hải quan là những cơ quan được hưởng cơ chế quản lý tài chính đặc thù trong giai đoạn 2016 - 2020 theo Nghị quyết số 1094/NQ-UBTVQH13 ngày 18/12/2015 của UBTVQH. Nghị quyết số 129/2020/QH14 của Quốc hội đã cho phép tiếp tục thực hiện cơ chế tài chính đặc thù cho tới khi thực hiện cải cách tiền lương theo Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 21/5/2018 của Ban Chấp hành Trung ương.

Do đó, cơ quan thẩm tra cho rằng, trong khi chưa thực hiện được cải cách tiền lương thì có đủ căn cứ pháp lý để Tổng cục Thuế và Tổng cục Hải quan tiếp tục được hưởng cơ chế tài chính đặc thù.

Theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước về kinh phí giao tự chủ cho các đơn vị sự nghiệp công lập và cơ quan nhà nước, việc chuyển nguồn kinh phí năm 2021 của Tổng cục Thuế và Tổng cục Hải quan sang năm 2023 là cần thiết và đúng quy định.

Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính - Ngân sách Nguyễn Phú Cường cho rằng, trong điều kiện các dự án của Bộ Tài chính đang thiếu vốn, ảnh hưởng lớn đến tiến độ thực hiện, việc điều chỉnh, bố trí vốn để thực hiện các dự án của Tổng cục Thuế, Tổng cục Hải quan là cần thiết. Do đó, Ủy ban Tài chính - Ngân sách đồng ý với đề nghị của Chính phủ về điều chỉnh 2.268,248 tỷ đồng kinh phí chi thường xuyên năm 2021 để bổ sung dự toán chi đầu tư năm 2022 thực hiện 95 dự án của Tổng cục Thuế và Tổng cục Hải quan. Đồng thời, để bảo đảm tính khả thi trong giải ngân vốn đối với các dự án khởi công mới vào năm 2023, có thể cho phép quy định thời hạn giải ngân, hoàn thành chậm nhất vào ngày 31/12/2024.

Bên cạnh đó, cơ quan thẩm tra đề nghị Chính phủ chịu trách nhiệm bảo đảm các dự án đầu tư công được sử dụng nguồn vốn này đúng, đủ các thủ tục theo quy định của pháp luật, đẩy nhanh tiến độ giải ngân.

Qua xem xét, thảo luận, UBTVQH thống nhất trình Quốc hội xem xét quyết định việc giảm chi thường xuyên của Bộ Tài chính và tăng tương ứng dự toán chi đầu tư cho Bộ Tài chính với các số liệu cụ thể như Chính phủ trình. Đồng thời, cho phép chuyển nguồn sang các năm sau, để thực hiện đủ các thủ tục, giải ngân theo quy định. Các nội dung này sẽ được đưa vào trong nhóm nội dung về ngân sách tại Nghị quyết của Quốc hội trong kỳ họp bất thường sắp tới./.