Hỏi: Khi thực hiện quyết toán thuế thu nhập cá nhân (TNCN), tại doanh nghiệp (DN) chúng tôi có một số trường hợp cá nhân có số thuế phải nộp thêm là 50.000 đồng hoặc thấp hơn. Vậy chúng tôi có phải kê khai những cá nhân này tại tờ khai quyết toán thuế TNCN hay không?

Trả lời: Căn cứ điềm d, Khoản 6, Điều 8, Nghị định số 126/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020, trường hợp cá nhân uỷ quyền quyết toán thuế TNCN cho tổ chức và có số thuế phải nộp thêm sau quyết toán từ 50.000 đồng trở xuống thuộc diện được miễn thuế thì tổ chức, cá nhân trả thu nhập vẫn kê khai thu nhập của những cá nhân này tại hồ sơ khai quyết toán thuế TNCN của tổ chức và không tổng hợp số thuế phải nộp thêm của các cá nhân có số thuế phải nộp thêm sau quyết toán từ 50.000 đổng trở xuống.

Như vậy, đối với những cá nhân ủy quyền quyết toán có số thuế phải nộp thêm sau quyết toán từ 50.000 đổng trở xuống, DN kê khai thu nhập của những cá nhân này tại tờ khai quyết toán thuế TNCN.

Hỏi: Trong năm, công ty không phát sinh chi trả thu nhập, vậy công ty có phải lập tờ khai quyết toán thuế TNCN hay không? Vì khi công ty nhập tờ khai quyết toán thuế TNCN, thì tờ khai yêu cầu nhập thông tin phụ BK01, nhưng công ty không phát sinh chi trả thu nhập, nên không có người lao động. Vậy công ty có thể làm công văn gửi cơ quan thuế là công ty không phát sinh cho trả thu nhập, nên không có nghĩa vụ nộp tờ khai quyết toán thuế TNCN được không?

Trả lời: Căn cứ điềm d, Khoản 6, Điều 8, Nghị định 126/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020: “Tổ chức, cá nhân trả thu nhập từ tiền lương, tiền công có trách nhiệm khai quyết toán thuế TNCN không phân biệt có phát sinh khấu trừ thuế hay không phát sinh khấu trừ thuế và quyết toán thuế TNCN thay cho cá nhân có ủy quyền. Trường hợp tổ chức, cá nhân không phát sinh trả thu nhập thì không phải khai quyết toán thuế TNCN”./.

Vì vậy, trường hợp công ty trong năm nếu không phát sinh trả thu nhập thì không phải khai quyết toán thuế TNCN.