kiemtrathue

Cục thuế Đà Nẵng đã thanh tra, kiểm tra 734 đơn vị trong 6 tháng đầu năm. Ảnh: Nhật Nam

Cụ thể, đối với công tác kiểm tra thuế, cơ quan thuế địa phương đã tiến hành thực hiện kiểm tra tại 666 đơn vị với tổng số thuế xử lý sau kiểm tra trên 33,2 tỷ đồng (trong đó số thuế truy thu trên 14,57 tỷ đồng; số thuế truy hoàn trên 1,1 tỷ đồng; số thuế không được truy hoàn gần 10,9 tỷ đồng; tổng số tiền phạt hơn 6,6 tỷ đồng), giảm lỗ hơn 14 tỷ đồng, giảm khấu trừ hơn 1,6 tỷ đồng. Số thuế truy thu và phạt đã nộp vào NSNN hơn 11,4 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, công tác thanh tra cũng được ngành Thuế Đà Nẵng tăng cường khi đã tiến hành thanh tra 68 đơn vị. Qua công tác thanh tra, số thuế truy thu, phạt là hơn 38,2 tỷ đồng tăng 340% so với cùng kỳ.

Đỗ Vinh