Lợi nhuận sau thuế lũy kế 9 tháng đầu năm của TTL đạt hơn 12 tỷ đồng, tăng trưởng gần 28% so với 9 tháng đầu năm 2020.

TTL: Khoản phải thu khó đòi lớn gấp gần 33 lần lợi nhuận quý III
Lợi nhuận sau thuế lũy kế 9 tháng đầu năm của TTL đạt hơn 12 tỷ đồng
CDP: ‘Kỳ tích’ nợ phải trả gấp hơn 8 lần vốn chủ sở hữu TNC: Dự phòng khó đòi chiếm gần 40% các khoản phải thu ngắn hạn Lợi nhuận doanh nghiệp toàn cầu dự kiến giảm 8% trong quý III

Lợi nhuận của doanh nghiệp này đạt được trên cơ sở doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ quý III đạt 376 tỷ đồng, tăng 124% so với quý III/2020; doanh thu thuần lũy kế 9 tháng đầu năm đạt 820 tỷ đồng, tăng hơn 86% cùng kỳ.

Tính đến cuối tháng 9/2021, Tổng công ty Thăng Long có tổng tài sản 2.181 tỷ đồng, trong đó tài sản ngắn hạn là 1.596 tỷ đồng.

Tài sản ngắn hạn chủ yếu nằm ở các khoản phải thu ngắn hạn với giá trị ghi nhận tại ngày 30/9/2021 là 960 tỷ đồng, trong đó phải thu ngắn hạn của khách hàng là 387 tỷ đồng, trả trước cho người bán ngắn hạn là 590 tỷ đồng.

Dự phòng ngắn hạn khó đòi cuối tháng 9 là hơn 161 tỷ đồng, số tiền này có giá trị gấp gần 33 lần so với lợi nhuận sau thuế quý III/2021 của công ty và gấp 13,4 lần lợi nhuận sau thuế 9 tháng đầu năm 2021.

Nhóm tài sản lớn thứ hai trong tài sản ngắn hạn là hàng tồn kho, với giá trị gần 311 tỷ đồng. Hàng tồn kho tại thời điểm cuối tháng 9 cũng có xu hướng tăng mạnh so với giá trị hàng tồn kho hơn 192 tỷ đồng hồi đầu năm.

Về cơ cấu nguồn vốn, Tổng công ty Thăng Long có nợ phải trả tại thời điểm 30/9/2021 là 1.574 tỷ đồng, lớn gấp 2,6 lần vốn chủ sở hữu. Trong đó, nợ phải trả chủ yếu nằm ở nợ ngắn hạn với giá trị 1.382 tỷ đồng./.