triển khai luật hải quan

Luật Hải quan 2014 sẽ góp phần thúc đẩy cải cách hành chính, tạo thuận lợi cho hoạt động XNK của DN. Ảnh: Hải Anh

Áp dụng văn bản còn hiệu lực

Bộ Tài chính lưu ý, đối với các nội dung quy định tại văn bản quy phạm pháp luật hiện hành mà không trái với các quy định của Luật Hải quan năm 2014, thì được tiếp tục áp dụng cho đến khi có văn bản thay thế.

Đối với những nội dung mà quy định tại nghị định, thông tư hiện hành không phù hợp với quy định của Luật Hải quan năm 2014, thì thực hiện theo quy định của Luật Hải quan năm 2014.

Về địa điểm làm thủ tục hải quan, thực hiện theo quy định tại Điều 22 Luật Hải quan năm 2014, trừ trường hợp pháp luật về quản lý chuyên ngành có quy định khác.

Về đại lý làm thủ tục hải quan, điều kiện nhân viên đại lý hải quan: Thực hiện theo quy định tại khoản 2 Điều 20 Luật Hải quan. Đại lý làm thủ tục hải quan thực hiện quyền và nghĩa vụ theo quy định tại khoản 3 Điều 18 Luật Hải quan năm 2014.

Chương trình doanh nghiệp ưu tiên về hải quan, thực hiện theo Điều 43 Luật Hải quan năm 2014. Điều kiện áp dụng chế độ ưu tiên, thực hiện theo quy định tại Thông tư số 86/2013/TT-BTC.

Hiện nay, Bộ Tài chính đã trình Chính phủ nội dung một Quyết định và hai nghị định. Sau 10 ngày nghị định được ký, Bộ Tài chính sẽ ban hành 6 thông tư và Tổng cục Hải quan ban hành 8 quy trình nghiệp vụ thực hiện Luật Hải quan

Hoàn thành hồ sơ không quá 2 giờ

Tại hướng dẫn này, Bộ Tài chính đặt ra yêu cầu với cơ quan hải quan, quy định thời hạn hoàn thành việc kiểm tra hồ sơ hải quan là không quá 2 giờ làm việc, kể từ thời điểm cơ quan hải quan tiếp nhận đầy đủ hồ sơ hải quan.

Thời hạn hoàn thành việc kiểm tra thực tế hàng hóa là không quá 8 giờ làm việc kể từ thời điểm người khai hải quan xuất trình đầy đủ hàng hóa cho cơ quan hải quan.

Trường hợp hàng hóa thuộc đối tượng kiểm tra chuyên ngành về chất lượng, y tế, văn hóa, kiểm dịch động vật, thực vật, an toàn thực phẩm theo quy định của pháp luật có liên quan thì thời hạn hoàn thành kiểm tra thực tế hàng hóa được tính từ thời điểm nhận được kết quả kiểm tra chuyên ngành theo quy định.

Đối với lô hàng có số lượng lớn, nhiều chủng loại hoặc việc kiểm tra phức tạp thì thủ trưởng cơ quan hải quan nơi làm thủ tục hải quan quyết định việc gia hạn thời gian kiểm tra thực tế hàng hóa. Thời gian gia hạn tối đa không quá 2 ngày.

Những điểm DN cần quan tâm

Về thời hạn nộp hồ sơ hải quan của doanh nghiệp (DN), Bộ Tài chính yêu cầu, tờ khai hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nộp sau khi đã tập kết hàng hóa tại địa điểm người khai hải quan thông báo và chậm nhất là 4 giờ trước khi phương tiện vận tải xuất cảnh.

Đối với hàng hóa xuất khẩu gửi bằng dịch vụ chuyển phát nhanh thì chậm nhất là 2 giờ trước khi phương tiện vận tải xuất cảnh.

Thời hạn nộp tờ khai hải quan đối với hàng hóa nhập khẩu, nộp trước ngày hàng hóa đến cửa khẩu hoặc trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày hàng hóa đến cửa khẩu. Thời hạn nộp tờ khai hải quan đối với phương tiện vận tải thực hiện theo quy định tại khoản 2 Điều 69 của Luật Hải quan năm 2014.

Thời hạn nộp chứng từ có liên quan thuộc hồ sơ hải quan được Bộ Tài chính hướng dẫn như sau:

Đối với trường hợp khai hải quan điện tử, khi cơ quan hải quan tiến hành kiểm tra hồ sơ hải quan, kiểm tra thực tế hàng hóa, người khai hải quan nộp các chứng từ giấy thuộc hồ sơ hải quan, trừ những chứng từ đã có trong hệ thống thông tin một cửa quốc gia.

Đối với trường hợp khai tờ khai hải quan giấy, người khai hải quan phải nộp hoặc xuất trình chứng từ có liên quan khi đăng ký tờ khai hải quan.

Nguyễn Phúc- Hải Anh