Tuyên truyền để nâng cao nhận thức về kinh tế tập thể, hợp tác xã
Quang cảnh hội nghị. Ảnh: NNK

Chiều 8/11, tại Hà Nội, Liên minh Hợp tác xã Việt Nam phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin và Truyền thông, Hội Nhà báo Việt Nam đã tổ chức Hội nghị tuyên truyền phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã (HTX) trong giai đoạn mới.

Xóa bỏ định kiến về mô hình hợp tác xã kiểu cũ, hoài nghi về hợp tác xã kiểu mới

Phát biểu khai mạc hội nghị, ông Lê Hải Bình - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương chia sẻ mục tiêu của Nghị quyết số 20-NQ/TW, ngày 16/6/2022, Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể (KTTT) trong giai đoạn mới.

Quan điểm của Đảng luôn xác định: Phát triển và nâng cao hiệu quả hoạt động kinh tế tập thể là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị. Cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo, coi đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng, thường xuyên. Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội, Liên minh HTX Việt Nam và các tổ chức đại diện phối hợp chặt chẽ trong việc tuyên truyền, vận động quần chúng tham gia phát triển KTTT...

Năm 1996, Việt Nam thông qua Luật HTX đầu tiên. Sau đó, từ thực tế triển khai đã ban hành Luật HTX 2003, Luật HTX 2012 sửa đổi, từ đó tạo hành lang pháp lý thuận lợi cho khu vực kinh tế tập thể, HTX.

Về định hướng công tác tuyên truyền, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương nhấn mạnh, cần đẩy mạnh tuyên truyền chủ trương, chính sách, pháp luật, đường lối của Đảng và Nhà nước nhằm khắc phục định kiến về mô hình HTX kiểu cũ, hoài nghi về mô hình HTX kiểu mới, bác bỏ luận điệu xuyên tạc đòi xóa bỏ kinh tế tập thể. Đồng thời, đề cao vai trò của cấp uỷ chính quyền về KTTT, HTX, phát huy tinh thần tự chủ, tự giác về kinh tế tập thể, tuyên truyền mô hình KTTT có hiệu quả; tuyên truyền vai trò hệ thống liên minh HTX Việt Nam từ trung ương đến địa phương… Ngoài ra, công tác tuyên truyền cần hiệu quả, giúp quần chúng nhân dân hiểu được HTX là gì để tham gia phát triển HTX.

Theo ông Bùi Trường Giang - Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hội đồng Lý luận Trung ương, quan điểm, chủ trương về phát triển nông nghiệp, nông thôn, nông dân được thể hiện thống nhất và xuyên suốt trong các văn kiện của Đảng. Trong đó, phát triển KTTT đóng vai trò quan trọng trong việc cơ cấu lại sản xuất, thúc đẩy nông nghiệp phát triển, nâng cao thu nhập và đời sống cho người nông dân theo đúng mục tiêu mà Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đã đề ra.

Tuy nhiên, ông Bùi Trường Giang cũng đặt ra những vấn đề về lý luận, đó là chưa tạo bước chuyển biến căn bản trong nhận thức và tư duy lý luận về KTTT, còn có những điểm chưa thống nhất, nội dung chưa rõ, chưa thấy được tính quy luật chung và tính đặc thù của sự hình thành, phát triển KTTT ở nước ta trong thời kỳ mới...

Vì vậy, trong thời gian tới, ông Giang cho rằng cần tiếp tục đổi mới tư duy lý luận, thống nhất, nâng cao nhận thức, hình thành hệ thống lý luận nền tảng về “kinh tế tập thể”, “kinh tế hợp tác”, “hợp tác xã” trong thời kỳ mới. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trong lĩnh vực KTTT. Hoàn thiện đồng bộ chính sách thúc đẩy, hỗ trợ, cơ chế huy động, bảo đảm các nguồn lực phát triển KTTT, kinh tế hợp tác, HTX.

Phát triển kinh tế tập thể là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị
Các sản phẩm của Liên hiệp HTX Thương mại TP. Hồ Chí Minh trưng bày, giới thiệu tại hội nghị. Ảnh: NNK

Báo chí tiếp tục đồng hành tích cực cùng khu vực kinh tế tập thể

Sau khi Nghị quyết số 20-NQ/TW được ban hành, Ban Chấp hành Trung ương đã ban hành Kế hoạch số 10-KH/TW để tổ chức triển khai. Năm nhiệm vụ trọng tâm đã được đề cập tới trong kế hoạch, trong đó, tuyên truyền được xếp ở nhóm nhiệm vụ thứ hai, đóng vai trò đặc biệt quan trọng đối với việc xây dựng nội dung, hình thức tuyên truyền, giáo dục về phát triển KTTT phù hợp với từng đối tượng, bảo đảm hiệu quả và thiết thực.

Thực tiễn cho thấy, sau 20 năm đổi mới, phát triển theo Nghị quyết 13-NQ/TW năm 2002 tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể, cùng với sự tuyên truyền, cổ vũ, tham góp của báo chí, KTTT mà nòng cốt là HTX tiếp tục có những bước tiến mới đáng ghi nhận. Ngày nay, báo chí tiếp tục đồng hành tích cực cùng khu vực kinh tế tập thể, HTX, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết số 20-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.

Ông Nguyễn Ngọc Bảo- Chủ tịch Liên minh HTX Việt Nam cho hay, sau khi Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII ban hành Nghị quyết số 20-NQ/TW, Liên minh HTX Việt Nam đã ban hành Chương trình hành động, trong đó đề ra 6 nhiệm vụ trọng tâm nhằm đưa Nghị quyết số 20-NQ/TW đi vào thực tiễn, mang lại những chuyển biến tích cực hơn cho khu vực kinh tế tập thể trong giai đoạn mới. Theo đó, Liên minh HTX Việt Nam sẽ tổ chức học tập, quán triệt để thống nhất về tư tưởng, nhận thức Nghị quyết số 20-NQ/TW; đẩy mạnh tuyên truyền về vai trò quan trọng của kinh tế tập thể trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở nước ta; vai trò nòng cốt của hệ thống Liên minh HTX Việt Nam trong phát triển kinh tế tập thể...

Ông Lê Quốc Minh- Tổng Biên tập báo Nhân dân- Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam cho biết, trong 20 năm qua, nhờ hàng trăm nghìn tin, bài phản ánh, phân tích, chương trình phát thanh, truyền hình từ các cơ quan báo chí chủ lực, các mục tiêu, nhiệm vụ của Nghị quyết 13 cũng như các chủ trương, chính sách về KTTT đã được tuyên truyền, phổ biến rộng rãi. Từ đó, nhận thức xã hội được nâng cao, nhiều bất cập được báo chí nhận diện, nhiều khó khăn được báo chí góp phần tham mưu tháo gỡ.

Theo ông Lê Quốc Minh, nhiệm vụ chủ yếu đầu tiên mà báo chí góp phần thực hiện hiệu quả là tuyên truyền sâu rộng chủ trương, chính sách về phát triển KTTT trong các cơ quan quản lý, đồng thời thay đổi, nâng cao nhận thức của nhân dân, tạo sự thống nhất về quan điểm và hành động trong toàn Đảng, toàn dân về bản chất, vai trò quan trọng của KTTT, HTX trong xây dựng và phát triển đất nước.

Đặc biệt, báo chí đã trở thành một trong những kênh thông tin hữu hiệu nhất hiện nay trong việc xây dựng thương hiệu sản phẩm, là cầu nối giữa hợp tác xã, doanh nghiệp và người tiêu dùng, giúp người dân -HTX- doanh nghiệp tìm đến với nhau, qua đó triển khai hoạt động sản xuất kinh doanh hiệu quả thông qua việc giới thiệu, kết nối tiêu thụ sản phẩm từ đầu vào đến đầu ra...

Không dừng lại ở việc tuyên truyền chủ trương, chính sách, nhiều khó khăn, vướng mắc của khu vực KTTT, HTX được báo chí đi sâu, phản ánh trung thực, đồng thời đề xuất giải pháp tháo gỡ...

Mục tiêu tổng quát của Nghị quyết số 20-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII: Phát triển kinh tế tập thể năng động, hiệu quả, bền vững, cùng với kinh tế Nhà nước trở thành nền tảng vững chắc của nền kinh tế quốc dân với nhiều mô hình hợp tác, liên kết trên cơ sở tôn trọng bản chất, giá trị và nguyên tắc của kinh tế tập thể, thu hút ngày càng nhiều nông dân, hộ gia đình, cá nhân và tổ chức tham gia; góp phần nâng cao thu nhập và chất lượng cuộc sống của các thành viên, hộ gia đình, thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội, thúc đẩy phát triển nhanh, bền vững đất nước, bảo đảm quốc phòng, an ninh.