Cụ thể, Tổng cục Thuế đã tiến hành thí điểm kiểm tra hồ sơ khai thuế giá trị gia tăng (GTGT) tại trụ sở cơ quan thuế bằng công nghệ thông tin tại hai cục thuế là Hà Nội và Bắc Ninh.

Tổng cục Thuế cho biết, sau khi tổ chức thí điểm, sẽ tiến hành sơ kết, đánh giá kết quả, từ đó hoàn thiện bộ chỉ tiêu và quy trình kiểm tra hồ sơ khai thuế GTGT để triển khai thực hiện toàn ngành.

Với phần mềm phân tích thông tin rủi ro của người nộp thuế (TPR), hiện Tổng cục Thuế đang tiến hành đầu tư, nâng cấp để phục vụ lập kế hoạch thanh tra, kiểm tra, phù hợp Luật Quản lý thuế, Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế.

Hiện nay Tổng cục Thuế đã ban hành quyết định về việc cơ quan thuế các cấp áp dụng quản lý rủi ro trong công tác lập kế hoạch thanh tra thuế, kiểm tra thuế tại trụ sở người nộp thuế theo ứng dụng công nghệ thông tin; phân tích thông tin rủi ro của người nộp thuế - ứng dụng TPR để lập kế hoạch thanh tra, kiểm tra thuế năm 2016.

Theo quyết định đã được ban hành, có 20 tiêu chí bắt buộc và 24 tiêu chí mở, mang tính gợi ý để phân tích, đánh giá thông tin rủi ro người nộp thuế; quy trình thực hiện các bước phân tích đánh giá, thông tin rủi ro người nộp thuế để lập kế hoạch thanh tra, kiểm tra thuế cũng được ban hành kèm theo quyết định này.

Riêng với bộ tiêu chí kiểm tra tờ khai thuế thu nhập doanh nghiệp đang được Tổng cục Thuế xây dựng, dự kiến sẽ được ban hành trong quý I/2016./.

Nhật Minh