tiền

Các khoản hỗ trợ bằng tiền và hiện vật đều được trừ trước khi tính thuế TNDN của doanh nghiệp. Ảnh: TL.

Tài trợ bằng tiền và hiện vật đều được tính

Nghị định này áp dụng đối với tổ chức, doanh nghiệp là người nộp thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) theo quy định của Luật Thuế TNDN, có khoản chi ủng hộ, tài trợ cho các hoạt động phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Dự thảo nghị định nêu rõ: Doanh nghiệp được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN đối với khoản chi ủng hộ, tài trợ bằng tiền, hiện vật cho các hoạt động phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tại Việt Nam, thông qua các đơn vị nhận tài trợ theo quy định.

Đơn vị nhận ủng hộ, tài trợ bao gồm: chính quyền địa phương; Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp; tổ chức công đoàn các cấp; cơ sở y tế điều trị dịch bệnh Covid-19; đơn vị lực lượng vũ trang, cơ sở y tế cách ly tập trung được cơ quan nhà nước có thẩm quyền giao nhiệm vụ (trừ cơ sở cách ly y tế tập trung tự nguyện tại khách sạn, resort); trường học; quỹ phòng, chống dịch Covid-19 các cấp; quỹ từ thiện, nhân đạo; cổng thông tin điện tử nhân đạo quốc gia; và tổ chức có chức năng huy động tài trợ.

Các đơn vị nhận ủng hộ, tài trợ có trách nhiệm sử dụng, phân phối đúng mục đích của khoản ủng hộ, tài trợ cho các hoạt động phòng, chống dịch Covid-19 đã tiếp nhận.

Hồ sơ xác định khoản chi ủng hộ, tài trợ gồm có: biên bản xác nhận khoản chi ủng hộ, tài trợ có chữ ký của người đại diện doanh nghiệp là nhà ủng hộ, tài trợ, đại diện của đơn vị nhận ủng hộ, tài trợ theo mẫu ban hành kèm theo nghị định này hoặc tài liệu khác chứng minh khoản ủng hộ, tài trợ, kèm theo hoá đơn, chứng từ mua hàng hoá, phiếu xuất kho (nếu ủng hộ, tài trợ bằng hiện vật) hoặc chứng từ chi tiền (nếu ủng hộ, tài trợ bằng tiền) hoặc các chứng từ khác liên quan.

Nghị định này có hiệu lực kể từ ngày ký và áp dụng cho kỳ tính thuế TNDN năm 2020 và năm 2021.

Dự kiến ngân sách giảm thu khoảng 170 tỷ đồng

Trong thời gian qua, dịch bệnh Covid-19 xảy ra trên phạm vi toàn cầu với diễn biến phức tạp đã và đang tác động tiêu cực đến nhiều mặt của đời sống kinh tế xã hội thế giới và trong nước. Nhiều ngành, lĩnh vực sản xuất kinh doanh gặp khó khăn; nhiều doanh nghiệp, người kinh doanh bị đình trệ, thu hẹp hoặc tạm ngừng hoạt động; nhiều lao động phải nghỉ việc tạm thời hoặc bị mất việc làm...

Mặc dù cùng trong bối cảnh khó khăn, nhiều doanh nghiệp, tổ chức đã ủng hộ, tài trợ bằng tiền, hiện vật hỗ trợ các đối tượng yếu thế trong xã hội chịu ảnh hưởng từ dịch bệnh Covid-19. Việc ủng hộ, tài trợ này là nghĩa cử tốt đẹp, mang tính nhân đạo cao cần được động viên, khuyến khích, đặc biệt là khi ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 được đánh giá vẫn còn diễn biến nghiêm trọng, phức tạp trong thời gian tới.

Theo Bộ Tài chính, thực tế thực hiện pháp luật về thuế TNDN thời gian qua đã phát sinh vướng mắc, đó là có một số khoản chi cho việc ủng hộ, tài trợ trong các hoạt động phòng, chống dịch bệnh Covid-19 nêu trên, doanh nghiệp, tổ chức không được hạch toán, tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN bởi không thuộc phạm vi các khoản tài trợ được tính vào chi phí được trừ theo quy định của Luật Thuế TNDN.

Về hiệu lực thi hành, để kịp thời triển khai, sớm đưa giải pháp hỗ trợ vào thực tế, Bộ Tài chính trình Chính phủ quy định về hiệu lực thi hành của nghị định kể từ ngày ký và áp dụng cho kỳ tính thuế TNDN năm 2020 và 2021.

Thời gian qua, Bộ Tài chính đã chỉ đạo các cơ quan thuế phối hợp với các địa phương, doanh nghiệp trên địa bàn để rà soát, tổng hợp về tình hình ủng hộ, tài trợ của doanh nghiệp, tổ chức cho các hoạt động phòng, chống dịch Covid-19 đã thực hiện trong năm 2020.

Qua báo cáo, tổng hợp của 60 địa phương, tổng giá trị các khoản ủng hộ, tài trợ của doanh nghiệp, tổ chức cho các hoạt động phòng, chống dịch Covid-19 tại Việt Nam đã thực hiện là khoảng 878 tỷ đồng.

Theo Bộ Tài chính, việc cho phép tổ chức, doanh nghiệp tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN, dự kiến sẽ giảm thu ngân sách nhà nước khoảng 170 tỷ đồng.

Để khắc phục và bù đắp các tác động đến thu ngân sách trong ngắn hạn cũng như đảm bảo sự chủ động trong điều hành dự toán ngân sách nhà nước, Bộ Tài chính sẽ phối hợp với các bộ, ngành có liên quan và địa phương chú trọng chỉ đạo thực hiện và triển khai hiệu quả các luật thuế; tiếp tục cải cách hiện đại hóa hệ thống thuế, đơn giản hóa thủ tục hành chính thuế. Đồng thời, Bộ Tài chính quyết liệt công tác quản lý thu ngân sách nhà nước, tập trung triển khai kịp thời, có hiệu quả các nhóm giải pháp quản lý thu, chống thất thu, chuyển giá, trốn thuế, xử lý thu hồi nợ thuế./.

Minh Anh