Quy định nêu trên được Bộ Tài chính hướng dẫn cụ thể tại Thông tư số 78/2022/TT-BTC của Bộ Tài chính về tổ chức thực hiện dự toán ngân sách nhà nước (NSNN) năm 2023.

Căn cứ dự toán ngân sách giao năm 2023, các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương bố trí đủ kinh phí để đảm bảo thực hiện các chính sách, chế độ Trung ương ban hành đến thời điểm giao dự toán ngân sách năm 2023 (bao gồm cả kinh phí phát sinh tăng thêm để thực hiện các chế độ, chính sách do điều chỉnh chuẩn nghèo theo tiêu chí chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2021-2025, thực hiện các chính sách theo mức lương cơ sở 1,49 triệu đồng/tháng) và các chính sách mới phát sinh (nếu có), nhất là kinh phí thực hiện các chính sách an sinh xã hội, để các đối tượng được hưởng chính sách ngay từ đầu năm 2023.

Ưu tiên bố trí kinh phí thực hiện an sinh xã hội
Ảnh: Minh họa.

Ngoài ra, sử dụng kinh phí bổ sung có mục tiêu từ ngân sách trung ương cho ngân sách địa phương để thực hiện các nhiệm vụ bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn địa phương để chi cho các lực lượng thanh tra giao thông vận tải, Ban an toàn giao thông tỉnh, thành phố,... phù hợp với tình hình thực tế của địa phương (không thực hiện hỗ trợ lực lương công an địa phương do Bộ Công an đảm bảo).

Các địa phương sử dụng kinh phí bổ sung có mục tiêu từ ngân sách trung ương cho ngân sách địa phương, nguồn ngân sách địa phương và các nguồn tài chính hợp pháp khác để thực hiện quản lý, bảo trì đường bộ thuộc trách nhiệm của địa phương theo phân cấp./.