Tham dự lễ ký kết, về phía Viện Chiến lược và Chính sách tài chính (CLTC) có: TS. Nguyễn Như Quỳnh - Viện trưởng Viện CLTC; các đồng chí Phó Viện trưởng - TS. Nguyễn Thanh Nga, TS. Lê Thị Thùy Vân; lãnh đạo các ban, văn phòng, trung tâm thuộc Viện CLTC.

Về phía Học viện Tài chính có: PGS.TS. Nguyễn Trọng Cơ - Giám đốc Học viện, TS. Nguyễn Đào Tùng - Phó Giám đốc Học viện, Chủ tịch Hội đồng trường; đại diện lãnh đạo văn phòng, các khoa, ban thuộc Học viện Tài chính.

Viện CLTC có chức năng nghiên cứu, xây dựng chiến lược và chính sách tài chính; nghiên cứu khoa học cơ bản và ứng dụng trong lĩnh vực tài chính; phân tích, dự báo kinh tế tài chính và tổ chức, quản lý hoạt động nghiên cứu khoa học và công nghệ của ngành tài chính, giúp Bộ trưởng thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu chiến lược, chính sách tài chính phục vụ chức năng quản lý nhà nước của Bộ Tài chính.

Viện Chiến lược và Chính sách Tài chính ký thỏa thuận hợp tác với Học viện Tài chính
Viện Chiến lược và Chính sách Tài chính ký thỏa thuận hợp tác với Học viện Tài chính.

Viện CLTC có nhiệm vụ nghiên cứu, xây dựng chiến lược tài chính quốc gia; nghiên cứu, xây dựng chính sách tài chính, tiền tệ; nghiên cứu khoa học cơ bản và ứng dụng trong lĩnh vực tài chính; tổ chức hoạt động phân tích, dự báo kinh tế tài chính; nghiên cứu đánh giá tác động của chính sách tài chính đến kinh tế xã hội và phát triển bền vững; tổ chức thực hiện công tác xây dựng cơ sở dữ liệu tài chính và hệ thống thông tin kinh tế tài chính; tham gia đào tạo, tư vấn trong lĩnh vực tài chính…

Học viện Tài chính thực hiện chức năng đào tạo cán bộ trình độ đại học, sau đại học về các lĩnh vực kinh tế, tài chính, kế toán, quản trị kinh doanh, tiếng Anh tài chính và tin học tài chính kế toán với 4 loại hình đào tạo (đại học chính quy, đại học vừa làm vừa học, đại học bằng 2, liên thông đại học); nghiên cứu khoa học và bồi dưỡng công nghệ quản lý về lĩnh vực tài chính, kế toán, quản trị kinh doanh phục vụ hoạch định chính sách tài chính, kinh tế cho ngành và cho đất nước; phục vụ giảng dạy và quản lý; bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh và chuyên môn, nghiệp vụ, công nghệ quản lý về kinh tế, tài chính - kế toán.

Việc ký kết hợp tác giữa hai bên nhằm ghi nhận và thực hiện cam kết được thống nhất giữa hai bên liên quan tới việc khai thác thế mạnh của mỗi bên, triển khai có hiệu quả các nội dung ký kết nhằm phát triển khoa học và công nghệ và đào tạo của hai bên và của ngành Tài chính nói chung.

Viện Chiến lược và Chính sách Tài chính ký thỏa thuận hợp tác với Học viện Tài chính
Ảnh: Minh họa.

Theo nội dung biên bản được ký kết, Viện CLTC và Học viện Tài chính sẽ hợp tác trong các lĩnh vực: Hợp tác trong nghiên cứu khoa học: Hai bên tham gia, phối hợp thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Quốc gia, cấp Bộ, cấp cơ sở theo nhu cầu và năng lực thực hiện của hai bên; tham gia, phối hợp tổ chức các Hội đồng tuyển chọn, giao trực tiếp, Hội đồng nghiệm thu các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ, cấp cơ sở theo nhu cầu và năng lực của hai bên; tăng cường hợp tác, trao đổi, kết nối, chia sẻ thông tin giữa Hội đồng khoa học và công nghệ cấp cơ sở.

Hai bên sẽ hợp tác trong tổ chức hội thảo, hội nghị. Theo đó, sẽ phối hợp tổ chức các hội thảo trên cơ sở nhu cầu và năng lực của hai bên; tham gia chủ trì, viết bài, trình bày tham luận, báo cáo Bộ kết quả hội thảo, hội nghị theo chủ đề liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của hai bên; thông tin tuyên truyền về nội dung các hội thảo, hội nghị được hai bên tổ chức và phối hợp tổ chức.

Ngoài ra, Viện CLTC và Học viện Tài chính sẽ hợp tác trong lĩnh vực đào tạo. Cụ thể, Viện cử cán bộ, viên chức tham gia hướng dẫn nghiên cứu sinh, thạc sỹ, cử nhân và tham gia các Hội đồng chấm luận văn, luận án của các học viên đang được đào tạo tại Học viện Tài chính; tham gia giảng dạy đối với một số chương trình đào tạo của Học viện Tài chính; tiếp nhận các sinh viên của Học viện Tài chính tới học tập, nghiên cứu và thực tập. Hai bên phối hợp tổ chức các cuộc trao đổi kinh nghiệm, kiến thức, kỹ năng, sinh hoạt khoa học chuyên đề. Ngoài ra, hai bên hợp tác, phối hợp trong việc biên soạn giáo trình, sách tham khảo, chuyên khảo và các ấn phẩm khác; thành lập mạng lưới thông tin về cơ sở dữ liệu về các chuyên gia, nhà khoa học; chia sẻ thông tin, dữ liệu trong nghiên cứu…/.

Đảm bảo đủ nguồn lực và nhân lực để triển khai các hoạt động hợp tác

Thỏa thuận hợp tác cũng quy định rõ trách nhiệm của các bên. Theo đó, các bên đảm bảo đủ nguồn lực, nhân lực để triển khai các hoạt động hợp tác trong khuôn khổ Bản thỏa thuận; thông báo cho các bên về nhu cầu, kế hoạch triển khai hợp tác theo các nội dung và phạm vi hợp tác đã được thỏa thuận ở trên để cùng xác định các nhiệm vụ có thể hợp tác; thường xuyên theo dõi, hỗ trợ các hoạt động hợp tác, đảm bảo hiệu quả tối đa dựa trên lợi ích của các bên; thông báo cho các bên về nhu cầu, kế hoạch triển khai hợp tác theo các nội dung và phạm vi hợp tác đã được thỏa thuận ở trên để cùng xác định các nhiệm vụ có thể hợp tác./.