Theo thông tin từ Vingroup, tổng doanh thu thuần hợp nhất trong quý I/2022 đạt 18.229 tỷ đồng, giảm 21,7% so với cùng kỳ năm trước. Nếu điều chỉnh cộng lại doanh thu từ các giao dịch bán lô lớn bất động sản được ghi nhận trong thu nhập tài chính, doanh thu thuần hợp nhất đạt 25.145 tỷ đồng, tăng 0,4% so với cùng kỳ năm trước.

Cũng trong quý I/2022, lợi nhuận trước thuế  của VIC đạt 1.928 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 512 tỷ đồng.

Tại ngày 31/3/2022, tổng tài sản Vingroup đạt 441.367 tỷ đồng, tăng 3,0% so với đầu năm. Vốn chủ sở hữu đạt 134.558 tỷ đồng./.