Vốn đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước đã phân bổ ước đạt 620.873 tỷ đồng