Đồng thời các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu đầu mối tiếp tục chưa tính đủ lợi nhuận định mức trong giá cơ sở đối với mặt hàng xăng, dầu hỏa (tạm tính 100 đồng/lít).

Đây là nội dung chính trong điều hành kinh doanh xăng dầu của Liên Bộ Tài chính – Công thương được áp dụng từ 12 giờ ngày 6/3/2014.

Nguyên nhân, theo tính toán của Bộ Tài chính, bình quân 30 ngày từ ngày 4/2/2014 đến ngày 5/3/2014, mặt hàng xăng 92 đang có giá bán hiện hành thấp hơn giá cơ sở là 519 đồng/lít, mặt hàng dầu điêzen 0,05 S có giá bán hiện hành thấp hơn giá cơ sở 173 đồng/lít; tương tự, mức chênh lệch này của dầu hỏa là 336 đồng/lít. Chỉ có duy nhất mặt hàng dầu madut đang có lãi 33 đồng/kg.

Chính vì vậy, Liên Bộ Tài chính – Công thương đã cho phép các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu đầu mối được sử dụng Quỹ Bình ổn giá như trên để bù đắp mức chênh lệch giữa giá cơ sở cao hơn giá bán hiện hành, giữ ổn định giá xăng dầu./.

Hoàng Lâm