Ngày 29/7/2013, UBCKNN ban hành Quyết định số 451/QĐ-UBCK xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty Cổ phần Xi măng La Hiên VVMI (địa chỉ: Xóm Cây Bòng, Xã La Hiên, Huyện Võ Nhai, Tỉnh Thái Nguyên).

Tổng cộng mức phạt tiền đối với công ty là 25 triệu đồng. Trong đó:

Phạt tiền 20 triệu đồng do công ty báo cáo không đúng thời hạn theo quy định về Nghị quyết Hội đồng quản trị, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, Báo cáo tình hình quản trị công ty. Vi phạm Khoản 3 Điều 3, Điểm 1.5 Khoản 1 Điều 8 Thông tư số 52/2012/TT-BTC ngày 5/4/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn về việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán - Thông tư số 52/2012/TT-BTC); Khoản 3 Điều 3, Khoản 3 và 4 Điều 7, Điểm 1.7 Khoản 1 Điều 8 Thông tư số 52/2012/TT-BTC.

Phạt tiền 5 triệu đồng do Công ty không tuân thủ các quy định pháp luật về quản trị công ty, vi phạm quy định tại Khoản 10 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán; Điều 8 và Khoản 4, Khoản 5 Điều 14 Thông tư số 121/2012/TT- BTC, Điểm d Khoản 2 Điều 104 Luật Doanh nghiệp./.

Hồng Quyên