hải quan binh duong

Ngành Hải quan luôn quan tâm đến công tác quản lý, xóa nợ thuế theo chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Tài chính. Ảnh: Hải Anh

Việc xóa nợ thuế này căn theo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế 2012, Thông tư 179/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện xóa nợ tiền thuế, tiền phạt không có khả năng thu hồi phát sinh trước ngày 1/7/2007.

Cụ thể, tại Quyết định số 3773/QĐ-TCHQ (ngày 16/12/2014), Tổng cục Hải quan xóa nợ tiền thuế phát sinh trước ngày 1/7/2007 đối với Công ty thương mại tổng hợp Phú Yên là DNNN đã giải thể theo thông báo 96/TB-UB ngày 27/2/2003 của UBND tỉnh Phú Yên với số nợ thuế hơn 1,2 tỷ đồng, ghi nợ tại Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh.

Tại Quyết định số 3772/QĐ-TCHQ (ngày 16/12/2014), Tổng cục Hải quan xóa nợ tiền thuế phát sinh trước ngày 1/7/2007 đối với Liên hiệp sản xuất kinh doanh xuất nhập khẩu thị xã Cao Lãnh tỉnh Đồng Tháp, ghi nợ tại Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh, với số thuế hơn 9 triệu đồng.

Trong cùng ngày 16/12/2014, Tổng cục Hải quan cũng quyết định xóa nợ tiền thuế, tiền phạt phát sinh trước ngày 1/7/2007 đối với Công ty lâm đặc sản xuất khẩu Thừa Thiên Huế, đã giải thể với số nợ thuế hơn 25 triệu đồng, tại Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh…/.

Hải Anh