xóa nợ thuế

Cán bộ hải quan rà soát, kiểm tra các khoản nợ thuế. Ảnh: Hải Anh

Tại Quyết định số 3661/QĐ-TCHQ ngày 8/12/2014, Tổng cục Hải quan xóa nợ tiền thuế phát sinh trước ngày 1/7/2007 đối với Công ty cổ phần tư vấn đầu tư xây dựng nông nghiệp TP. Cao Lãnh, Đồng Tháp, với số nợ thuế hơn 35 triệu đồng tại Cục Hải quan Đồng Tháp.

Tiếp đến, ngày 10/12, Tổng cục Hải quan ban hành quyết định xóa nợ tiền thuế, tiền phạt phát sinh trước ngày 1/7/2007 đối với Công ty tư vấn - xây lắp điện Hà Tĩnh có số nợ tại Cục Hải quan Hà Tĩnh hơn 1,23 tỷ đồng.

Trong cùng 10/12, Tổng cục Hải quan cũng quyết định xóa nợ tiền thuế, tiền phạt phát sinh trước ngày 1/7/2007 đối với Công ty cổ phần du lịch Mê Kông, tỉnh Quảng Trị số nợ thuế hơn 357 triệu đồng.

Việc xóa nợ này theo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế 2012, Thông tư 179/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện xóa nợ tiền thuế, tiền phạt không có khả năng thu hồi phát sinh trước ngày 1/7/2007.

Hải Anh