Đó là ý kiến của Bộ Tài nguyên và Môi trường tại công văn phúc đáp Văn phòng Chính phủ lấy ý kiến về giải quyết tồn tại các dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu đất dịch vụ tại huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên.

Tồn tại kéo dài 17 năm

Báo cáo của UBND tỉnh Hưng Yên cho biết, đến nay việc bàn giao toàn bộ diện tích 499,07 ha đất cho chủ đầu tư thực hiện dự án khu đô thị tại Văn Giang cơ bản hoàn thành. Tuy nhiên, một số vị trí khu đất thực hiện dự án nằm trên bãi sông Hồng và ngoài hàng lang bảo vệ đê điều nên còn phải thực hiện theo ý kiến thẩm định của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trong việc tích hợp phương án phòng, chống lũ vào quy hoạch của tỉnh dẫn đến chậm tiến độ thực hiện dự án.

Cụ thể, báo cáo của UBND tỉnh Hưng Yên cho biết, tại xã Xuân Quan tiến độ dự án đất dịch vụ khu Chiêm Mai có diện tích 7,8 ha đã tổ chức bốc thăm và giao đất dịch vụ ngoài thực địa cho 675/675 hộ năm 2005 (đạt 100%). Dự án đất dịch vụ khu Đầm Lau diện tích 7,7 ha, đã tổ chức bốc thăm và giao đất ngoài thực địa cho 464/464 hộ năm 2009 (đạt 100%). Dự án đất dịch vụ khu Cầu Ván diện tích 7,59 ha, hiện nay, khu vực này còn 16 hộ gia đình chưa nhận tiền bồi thường.

Theo UBND tỉnh Hưng Yên, dự án đất dịch vụ khu Cầu Ván không thuộc trường hợp Nhà nước thu hồi đất theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 16, Điều 61, 62 Luật Đất đai năm 2013; đồng thời, các văn bản hướng dẫn thi hành không có quy định chuyển tiếp về việc thu hồi đất trong trường hợp này. Do đó, dẫn đến vướng mắc khi thực hiện thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ đối với các hộ gia đình, cá nhân.

Tại xã Cửu Cao, tiến độ các dự án đất dịch vụ có diện tích đất thu hồi 19,7 ha đến nay còn 49 hộ chưa nhận bồi thường, hỗ trợ. UBND tỉnh Hưng Yên cho rằng, trong quá trình thực hiện dự án đất dịch vụ, còn một số trường hợp chưa có quyết định thu hồi đất của UBND huyện Văn Giang nên vướng mắc tương tự về thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ như dự án đất dịch vụ khu Cầu Ván, xã Xuân Quan nêu trên.

Đối với đất tại xã Phụng Công, dự án đất dịch vụ có diện tích đất thu hồi 20,4 ha đất. Đến nay, đã hoàn thành việc bốc thăm xác định vị trí đất dịch vụ cho 1.295 hộ, còn 11 hộ chưa bốc thăm, chưa nhận tiền bồi thường, hỗ trợ. Theo UBND tỉnh Hưng Yên, hiện nay do vị trí khu đất thực hiện dự án nằm trên bãi sông Hồng và ngoài hàng lang bảo vệ đê điều nên còn phải thực hiện theo ý kiến thẩm định của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trong việc tích hợp phương án phòng, chống lũ vào quy hoạch của tỉnh dẫn đến chậm tiến độ thực hiện dự án.

Nghiêm túc rút kinh nghiệp xử lý dứt điểm tồn tại

Sau khi nghiên cứu báo cáo, đề xuất của UBND tỉnh Hưng Yên, Bộ Tài nguyên và Môi trường cho rằng UBND tỉnh Hưng Yên cần nghiêm túc rút kinh nghiệm về việc thu hồi đất, giải phóng mặt bằng thực hiện dự án và chịu trách nhiệm trong việc chậm giao đất dịch vụ cho hộ gia đình, cá nhân, làm ảnh hưởng đến quyền lợi hợp pháp của người có đất thu hồi.

Việc thu hồi đất, giải phóng mặt bằng thực hiện dự án khu đô thị, dự án đường giao thông liên tỉnh Hà Nội - Hưng Yên, dự án đất dịch vụ có quy mô thu hồi đất lớn, diễn ra trong thời gian dài (từ năm 2004 đến nay) và cơ chế, chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư cũng thay đổi theo từng giai đoạn.

Do đó, UBND tỉnh Hưng Yên chỉ đạo rà soát, phân loại các trường hợp theo từng giai đoạn cụ thể, xác định thời điểm thu hồi đất và phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư của từng nhóm đối tượng để áp dụng chính sách, pháp luật giai đoạn đó, làm cơ sở giải quyết hỗ trợ giao đất dịch vụ cho người có đất bị thu hồi theo đúng quy định pháp luật.

Đồng thời, căn cứ quy định tại khoản 6 Điều 210 Luật Đất đai năm 2013, khoản 3 Điều 34 Nghị định số 47/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ, đối với trường hợp đã có quyết định thu hồi đất và có phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư được phê duyệt theo quy định của pháp luật về đất đai trước ngày 1/7/2014 thì tiếp tục thực hiện theo phương án đã được phê duyệt.

Do đó, đối với các hộ gia đình, cá nhân được hỗ trợ giao đất dịch vụ theo phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đã được phê duyệt trước ngày 1/7/2014 mà nay chưa được giao đất dịch vụ do địa phương chưa bố trí được quỹ đất thì UBND tỉnh Hưng Yên tiếp tục thu hồi đất thực hiện các dự án đất dịch vụ để giao đất dịch vụ cho các hộ gia đình, cá nhân ổn định đời sống, sản xuất.

Trường hợp hộ gia đình, cá nhân đủ điều kiện được hỗ trợ giao đất dịch vụ theo quy định của pháp luật tại thời điểm phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư mà cơ quan nhà nước có thẩm quyền đã bỏ sót khoản hỗ trợ này thì cần phải lập phương án bổ sung khoản hỗ trợ còn thiếu này cho người có đất thu hồi theo quy định của pháp luật về đất đai.

Cùng với đó, UBND tỉnh Hưng Yên cần làm rõ căn cứ, xem xét sự phù hợp của việc sử dụng quỹ đất ngoài bãi sông Hồng để thực hiện dự án đất dịch vụ xã Phụng Công. Việc sử dụng đất thực hiện dự án đất dịch vụ xã Phụng Công phải đảm bảo phù hợp quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, quy định của pháp luật đất đai và pháp luật khác có liên quan.

Song song với đó, UBND tỉnh Hưng Yên chỉ đạo tổ chức thực hiện việc hỗ trợ giao đất dịch vụ cho các hộ gia đình, cá nhân đảm bảo đúng đối tượng, công bằng, công khai, dân chủ, minh bạch và chịu trách nhiệm trước Thủ tướng Chính phủ trong quá trình tổ chức thực hiện, không để xảy ra khiếu nại, khiếu kiện và gây mất trật tự xã hội./.

Văn Tuấn