Hỏi: Doanh nghiệp xuất hoá đơn điện tử (HĐĐT) và đã gửi cho khách hàng mà quên không gửi cho cơ quan thuế cấp mã, năm hôm sau doanh nghiệp mới gửi cho cơ quan thuế để cấp mã thì có được không?

Trả lời: Doanh nghiệp thuộc đối tượng sử dụng HĐĐT có mã của cơ quan thuế thì doanh nghiệp phải gửi HĐĐT đã được cấp mã của cơ quan thuế cho người mua. Trường hợp doanh nghiệp gửi HĐĐT chưa có mã của cơ quan thuế cho người mua thì đây là trường hợp sử dụng hóa đơn không hợp pháp, theo quy định tại Khoản 9 Điều 3 Nghị định số 123/2020/NĐ-CP. Doanh nghiệp sẽ bị xử phạt về hành vi sử dụng hóa đơn không hợp pháp. Doanh nghiệp phải lập HĐĐT mới gửi cơ quan thuế cấp mã sau đó gửi cho người mua hóa đơn đã có mã của cơ quan thuế.

Hỏi: Khi dùng HĐĐT có mã cơ quan thuế thì không làm báo cáo BC26, nay em nghe phát trực tiếp của Tổng cục Thuế thì có đoạn nộp bảng tổng hợp HĐĐT nếu có sai sót thì nộp bổ sung. Vậy có phải nộp bảng tổng hợp HĐĐT là thay BC26 không. Cần nộp bảng tổng hợp HĐĐT theo tháng, hay theo quý và làm theo biểu mẫu nào?

Trả lời: Theo quy định tại Nghị định số 123/2020/NĐ-CP, khi doanh nghiệp sử dụng HĐĐT có mã thì không phải làm báo cáo BC hay bảng tổng hợp dữ liệu HĐĐT gửi cơ quan thuế. Bảng tổng hợp dữ liệu HĐĐT chỉ áp dụng đối với doanh nghiệp thuộc trường hợp sử dụng hóa đơn không mã của cơ quan thuế.