Thị truong bao hiem 2016

Ảnh T.L minh họa

Theo đó, thị trường đã duy trì được tốc độ tăng trưởng khả quan với tổng doanh thu bảo hiểm năm 2016 ước đạt 101.767 tỷ đồng, trong đó tổng doanh thu phí bảo hiểm ước đạt 86.049 tỷ đồng, tăng 22,64%, cụ thể doanh thu các DN bảo hiểm phi nhân thọ ước đạt 36.372 tỷ đồng, doanh thu các DN bảo hiểm nhân thọ ước đạt 49.677 tỷ đồng.

Thị trường cũng ghi nhận 10 điểm sáng trong lĩnh vực nhân thọ và phi nhân thọ:

1. Thứ nhất về thị trường bảo hiểm phi nhân thọ: Quy mô thị trường ngày càng phát triển, đến hết năm 2016, trên thị trường có 29 doanh nghiệp bảo hiểm (DNBH) phi nhân thọ, 1 chi nhánh DNBH phi nhân thọ nước ngoài... Các DNBH phi nhân thọ đã duy trì tốc độ tăng trưởng ổn định ở mức hai con số, với tổng doanh thu phí bảo hiểm gốc của các DNBH phi nhân thọ ước đạt 36.372 tỷ đồng, tăng 14,04% so với cùng kỳ.

2. Thứ hai bên cạnh việc duy trì tốc độ tăng trưởng về quy mô, các DNBH phi nhân thọ tiếp tục mở rộng địa bàn, mạng lưới kinh doanh. Năm 2016, các DNBH phi nhân thọ đã mở thêm 50 chi nhánh, nâng tổng số chi nhánh/ công ty thành viên lên đến 600, hoạt động tại 63 tỉnh thành trên cả nước; nâng tổng số nhân viên, đại lý bảo hiểm của các DNBH phi nhân thọ là 80.277 người, tăng 22% so với năm 2015.

3. Thứ ba, về phát triển đa dạng hóa sản phẩm: Trong năm 2016, có khoảng 1.500 sản phẩm cho các nghiệp vụ bảo hiểm phi nhân thọ và nghiệp vụ bảo hiểm sức khỏe được các DNBH phi nhân thọ triển khai trên thị trường, đáp ứng nhu cầu bảo hiểm ngày càng đa dạng của khách hàng. Bên cạnh đó, các DNBH phi nhân thọ còn tích cực tham gia chương trình bảo hiểm theo chính sách của Nhà nước.

4. Thứ tư, về công tác quản trị doanh nghiệp, quản trị rủi ro: Trong năm 2016, các DNBH phi nhân thọ đã đề nghị Bộ Tài chính chấp thuận thay đổi 7 chức danh Chủ tịch HĐQT/HĐTV, 6 chức danh Tổng giám đốc… Các quy trình nghiệp vụ như nghiên cứu sản phẩm, khai thác, giám định, bồi thường và tái bảo hiểm, quy trình kiểm soát nội bộ…, được đặc biệt quan tâm, góp phần giảm thiểu rủi ro trong kinh doanh, kiểm soát tình trạng nợ phí.

5. Thứ năm, năng lực tài chính của các DNBH phi nhân thọ ngày càng được tăng cường, tuân thủ quy định của pháp luật về an toàn tài chính. Trong năm 2016 đã có 9 DNBH phi nhân thọ có hồ sơ, phương án tăng vốn điều lệ được Bộ Tài chính chấp thuận, với tổng số vốn chấp thuận là 1.900 tỷ đồng. Tổng tài sản của các DNBH phi nhân thọ ước đạt 67.585 tỷ đồng, tăng 13,94%...

6. Thứ 6, về thị trường bảo hiểm nhân thọ, thị trường tiếp tục duy trì đà tăng trưởng tích cực và ổn định, với tốc độ tăng trưởng bình quân 3 năm gần đây là 30%. Quy mô tổng doanh thu phí tăng 2,7 lần so với 4 năm trước đây, đồng thời tăng gấp đôi về quy mô tài sản, dự phòng và đầu tư.

Về chất lượng phục vụ khách hàng, mạng lưới hoạt động: Các DNBH nhân thọ đã tích cực, chủ động mở rộng mạng lưới với 206 văn phòng chi nhánh, văn phòng đại diện trên toàn quốc, 717 văn phòng tổng đại lý và khoảng 564.000 đại lý bảo hiểm.

7. Thứ bảy, chế độ chính sách trong lĩnh vực bảo hiểm nhân thọ tiếp tục được hoàn thiện, thể hiện sự phản hồi tích cực của cơ quan quản lý đối với sự phát triển của thị trường, tạo điều kiện cho DNBH nhân thọ mở rộng hoạt động kinh doanh. Cụ thể: Ban hành Thông tư 52/2016/TT-BTC hướng dẫn triển khai bảo hiểm liên kết chung; nghiên cứu, triển khai chính sách về bảo hiểm vi mô; triển khai Quyết định số 35/2015/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và khoản 3 Điều 40 Nghị định số 73/2016/ NĐ- CP…

8. Thứ tám, sản phẩm bảo hiểm nhân thọ phát triển phù hợp với giải pháp phát triển thị trường bảo hiểm Việt Nam giai đoạn 2016-2020, ngày càng đa dạng và đáp ứng nhu cầu của người tham gia bảo hiểm.

9. Thứ chín, các DNBH nhân thọ đã tích cực nâng cao tính cao tính an toàn hệ thống và hiệu quả hoạt động thông qua thúc đẩy phát triển thị trường trái phiếu Chính phủ dài hạn, đặc biệt là kỳ hạn 20 năm và 30 năm. Cụ thể đối với kỳ hạn 30 năm: Các DNBH nhân thọ đã đấu thầu thành công 21.622,1 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 89,9% tổng số lượng phát hành của KBNN. Đối với kỳ hạn 20 năm, các DNBH nhân thọ đã đấu thầu thành công 1.391,5 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 41,2% tổng số lượng phát hành của KBNN…

10. Thứ 10, thời gian xử lý các thủ tục hành chính lĩnh vực bảo hiểm nhân thọ đã được rút ngắn, tạo thuận lợi cho DNBH nhân thọ./.

Hồng Chi (theo Cục QLBH)