10 tháng năm 2023 doanh nghiệp phát hành 209.150 tỷ đồng trái phiếu riêng lẻ