2 tháng đầu năm 2024, Lâm Đồng thu ngân sách nhà nước đạt 2.763,9 tỷ đồng
Một góc TP. Đà Lạt

Báo cáo về tình hình kinh tế - xã hội của UBND tỉnh Lâm Đồng cho thấy, tính từ ngày 1/1 đến ngày 23/2/2024, tổng thu ngân sách nhà nước đạt 2.763,9 tỷ đồng, bằng 21,1% DTPL, bằng 19,5% CTPĐ và bằng 93% so với cùng kỳ.

Trong đó: thu thuế, phí, lệ phí 1.400,4 tỷ đồng, bằng 19,4% DTPL bằng 17,5% CTPĐ, bằng 73,1% so với cùng kỳ; thu từ đất, nhà 385,3 tỷ đồng, bằng 12,3% DTPL, bằng 11,7% CTPĐ, bằng 124,8% so với cùng kỳ; thu từ xổ số kiến thiết 870,2 tỷ đồng, bằng 46% DTPL, bằng 45,8% CTPĐ, bằng 141% so với cùng kỳ.

Ở chiều ngược lại, tổng chi ngân sách địa phương 2.031,3 tỷ đồng, bằng 11,5% DTPL, bằng 10,4% CTPĐ, bằng 110,8% cùng kỳ; đảm bảo cân đối ngân sách chi thường xuyên và chi đầu tư phát triển.

Ngoài ra, theo tiến độ giải ngân các nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản, tổng kế hoạch đầu tư công năm 2024 là 6.940,5 tỷ đồng. Tuy nhiên, đến ngày 23/2/2024, số vốn giải ngân 311,6 tỷ đồng, đạt 4,5% kế hoạch (tăng 0,8% so với cùng kỳ).

Đối với nguồn ngân sách tỉnh, kế hoạch vốn 5.158,9 tỷ đồng, hiện tại số giải ngân 265,9 tỷ đồng, đạt 5,2% kế hoạch.

Còn nguồn ngân sách trung ương có kế hoạch vốn 1.781,6 tỷ đồng đã giải ngân 45,6 tỷ đồng, đạt 2,6% kế hoạch. Cụ thể, nguồn vốn trong nước với kế hoạch vốn 1.386,7 tỷ đồng và đã giải ngân 3,2 tỷ đồng, đạt 0,2% kế hoạch.

Luỹ kế đến 23/2/2024 giá trị xuất khẩu 43,27 triệu USD, bao gồm: cà phê 23,85 triệu USD, chè 1,91 triệu USD, rau củ quả 6,5 triệu USD, hoa 6,5 triệu USD, điều 0,2 triệu USD, tơ thô 4,31 triệu USD.