Số kinh phí trên được phân bổ căn cứ theo Quyết định số 800/ QĐ-TTg ngày 11/5/2016 của Thủ tưởng Chính phủ về việc phân bổ kinh phí sự nghiệp khoa học và công nghệ đợt 2 năm 2016. Cụ thế số kinh phí phân bổ cho các dự án của Bộ NN&PTNN như sau:

2 tỷ đồng cho nhiệm vụ khoa học và công nghệ thuộc Chương trình trọng điểm ứng dụng công nghệ sinh học trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn đến năm 2020; 4,5 tỷ đồng cho Đề án ứng dụng công nghệ sinh học trong lĩnh vực thủy sản 2020; 50 tỷ đồng cho Chương trình khoa học và công nghệ phục vụ xây dựng nông thôn mới; 10 tỷ đồng cho Chương trình phát triển sản phẩm quốc gia “Sản phẩm lúa gạo Việt Nam chất lượng cao, năng suất cao” và 2,5 tỷ đồng cho Đề án Phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học trong lĩnh vực công nghiệp chế biến đến năm 2020.

Trong đó, số kinh phí 50 tỷ đồng thực hiện Chương trình khoa học và công nghệ phục vụ xây dựng nông thôn mới là kinh phí thu hồi vốn ứng trước năm 2016 theo văn bản số 1008/2015/UBTVQH13-TCNS của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Mai Lâm