Theo số liệu của Tổng cục Thống kê, trong tháng 8/2021, cả nước có 5.761 doanh nghiệp (DN) thành lập mới với số vốn đăng ký 68 nghìn tỷ đồng và số lao động đăng ký 43,4 nghìn người, giảm 34,1% về số DN, giảm 44,6% về vốn đăng ký và giảm 39,1% về số lao động so với tháng 7/2021; giảm 57% về số DN, giảm 76,5% về số vốn đăng ký và giảm 54,9% về số lao động so với cùng kỳ năm trước.

Vốn đăng ký bình quân một DN thành lập mới trong tháng đạt 11,8 tỷ đồng, giảm 16% so với tháng trước và giảm 45,3% so với cùng kỳ năm trước. Trong tháng, cả nước có 3.865 DN quay trở lại hoạt động, giảm 21,9% so với tháng trước và giảm 19,1% so với cùng kỳ năm trước. Số DN rút lui khỏi thị trường là 6.441 DN, giảm 34,9% so với tháng trước và giảm 18,9% so với cùng kỳ năm 2020.

Tính chung 8 tháng năm 2021, cả nước có 81,6 nghìn DN đăng ký thành lập mới với tổng số vốn đăng ký là gần 1.133,4 nghìn tỷ đồng và tổng số lao động đăng ký là 598,9 nghìn lao động; giảm 8% về số DN, giảm 7,5% về vốn đăng ký và giảm 13,8% về số lao động so với cùng kỳ năm trước.

Vốn đăng ký bình quân một DN thành lập mới trong 8 tháng đạt 13,9 tỷ đồng, tăng 0,5% so với cùng kỳ năm trước. Nếu tính cả 1.539,4 nghìn tỷ đồng vốn đăng ký tăng thêm của gần 30,1 nghìn DN thay đổi tăng vốn thì tổng số vốn đăng ký bổ sung vào nền kinh tế trong 8 tháng năm 2021 là gần 2.672,8 nghìn tỷ đồng, giảm 17% so với cùng kỳ năm 2020. Bên cạnh đó, còn có 32,4 nghìn DN quay trở lại hoạt động, giảm 0,6% so với cùng kỳ năm trước, nâng tổng số DN thành lập mới và DN quay trở lại hoạt động trong 8 tháng năm 2021 là 114 nghìn DN, trung bình mỗi tháng có gần 14,3 nghìn DN thành lập mới và quay trở lại hoạt động.

Cũng trong 8 tháng năm nay, có 85,5 nghìn DN tạm ngừng kinh doanh có thời hạn, ngừng hoạt động chờ làm thủ tục giải thể và hoàn tất thủ tục giải thể, tăng 24,2% so với cùng kỳ năm 2020. Trung bình mỗi tháng có gần 10,7 nghìn DN rút lui khỏi thị trường. Trong đó TP. Hồ Chí Minh có 24 nghìn DN (chiếm 28,1% tổng số DN rút lui khỏi thị trường), tăng 6,6%. Số DN tạm ngừng kinh doanh có thời hạn là 43,2 nghìn DN, chiếm 50,5% tổng số DN rút lui khỏi thị trường./.

Dương An