Cơ quan quản lý về bảo hiểm cho biết, 8 tháng đầu năm thị trường môi giới bảo hiểm (MGBH) đã duy trì được đà tăng trưởng, mặc dù chưa cao nhưng cũng cho thấy nỗ lực của cơ quan quản lý và của chính doanh nghiệp môi giới bảo hiểm.

Theo đó, 8 tháng đầu năm, tổng số phí bảo hiểm thu xếp qua MGBH ước đạt 4.290 tỷ đồng, tăng 0,8% so với cùng kỳ năm 2015, trong đó phí bảo hiểm gốc thu xếp qua môi giới ước đạt hơn 2.589 tỷ đồng, tăng 5,6%, phí bảo hiểm tái thu xếp qua môi giới bảo hiểm ước đạt hơn 1.700 tỷ đồng, giảm 5,7%.

Tổng doanh thu hoa hồng môi giới bảo hiểm 8 tháng đầu năm ước đạt 352 tỷ đồng, trong đó hoa hồng môi giới bảo hiểm gốc ước đạt 302 tỷ đồng, hoa hồng môi giới tái bảo hiểm ước đạt 50 tỷ đồng.

Hiện thị trường MGBH có 11 DN đang hoạt động, gồm: Công ty môi giới Bảo hiểm Aon Việt Nam, Công ty môi giới Bảo hiểm Marsh Việt Nam, Công ty Jardine Lloyd Thompson, Công ty Gras Savoye, Công ty Toyota Tsusho, Công ty Cimeico, Công ty Việt Quốc, Công ty Á Đông, Công ty Nam Á, Công ty Thái Bình Dương, Công ty Sao Việt.

Để thị trường MGBH phát triển mạnh mẽ, cơ quan quản lý về bảo hiểm cho biết, dự thảo Thông tư hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 73/2016/NĐ-CP đang được lấy ý kiến rộng rãi, được đánh giá phù hợp với thực tiễn thị trường, đồng thời nâng cao tính an toàn, hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp bảo hiểm.

Cụ thể, Nghị định 73/2016/ NĐ- CP có quy định cho phép DN MGBH ngoài hoa hồng môi giới bảo hiểm còn được nhận thù lao (do khách hàng trả) từ các hoạt động dịch vụ tư vấn quản lý rủi ro.

Theo đó, Dự thảo Thông tư hướng dẫn việc ghi nhận doanh thu của doanh nghiệp MGBH từ các hoạt động trên (điểm b, khoản 1, Điều 22), tạo điều kiện cho doanh nghiệp môi giới tăng doanh thu, nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh tránh tình trạng mức tăng chi phí lớn hơn mức tăng doanh thu.../.

H.C