Trước đó, UBND tỉnh Bắc Kạn đã có văn bản gửi Bộ Tài chính đề nghị được bổ sung kinh phí chi khác cho đối tượng tri thức trẻ tình nguyện thuộc các huyện nghèo, theo Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP năm 2012 và 2013 của tỉnh.

Về vấn đề này, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

Tại mục 4, phần II, định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên NSNN năm 2011 ban hành kèm theo Quyết định số 59/2010/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ có quy định: “Trường hợp chi quản lý hành chính theo định mức (không bao gồm tiền lương, phụ cấp và các khoản có tính chất lương) nhỏ hơn 30% so với tổng chi quản lý hành chính sẽ được bổ sung đủ 30% bảo đảm tỷ lệ chi lương, phụ cấp và các khoản có tính chất lương tối đa bằng 70%”.

Với nội dung quy định trên, trong dự toán chi thường xuyên của ngân sách địa phương năm 2011 (năm đầu thời kỳ ổn định 2011-2015), Bộ Tài chính và UBND tỉnh Bắc Kạn đã thống nhất xác định chi quản lý hành chính đủ 30%; chi lương, phụ cấp và các khoản có tính chất lương tối đa bằng 70%.

Trong quá trình điều hành ngân sách hàng năm, trường hợp cấp có thẩm quyền ban hành các chế độ, chính sách mới (phụ cấp công vụ, phụ cấp vùng có điều kiện kinh tế- xã hội đặc biệt khó khăn…) và khi điều chỉnh tiền lương tối thiểu, ngân sách trung ương đã bổ sung đủ để tỉnh thực hiện các chế độ, chính sách theo quy định.

Vì vậy, Bộ Tài chính đề nghị UBND tỉnh Bắc Kạn chủ động sử dụng ngân sách địa phương để chi trả các hoạt động cho các đối tượng tri thức trẻ tình nguyện công tác tại các xã thuộc các huyện nghèo theo Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP.

Thảo Miên