doanh nghiep

Ảnh: Minh họa

Theo số liệu thống kê của Cục Đầu tư nước ngoài, trong 11 tháng năm 2014, đã có 632 dự án FDI cấp mới vào các tỉnh, thành phố thuộc vùng Đồng bằng sông Hồng với tổng vốn đăng ký cấp mới là 4,36 tỷ USD.

Ngoài ra, còn có 198 lượt dự án tăng vốn với tổng vốn đăng ký tăng thêm là 1,4 tỷ USD.

Như vậy, tính cả vốn đăng ký cấp mới và tăng thêm trong 11 tháng năm 2014, khu vực Đồng bằng sông Hồng đã thu hút được 5,77 tỷ USD, chiếm 33,3% tổng vốn FDI đăng ký cấp mới và tăng thêm của toàn quốc.

Trong đó, với việc cấp phép đầu tư cho dự án Công ty TNHH Display Bắc Ninh 1 tỷ USD ngày 1/7/2014, tỉnh Bắc Ninh vươn lên dẫn đầu khu vực với 120 dự án cấp mới, 17 lượt dự án tăng vốn với tổng vốn đầu tư đăng ký cấp mới và tăng thêm đạt 1,41 tỷ USD, chiếm 24% tổng vốn đăng ký cấp mới và tăng thêm của khu vực.

Thành phố Hải Phòng xếp thứ hai, đã thu hút được 45 dự án cấp mới, 31 lượt dự án tăng vốn với tổng vốn đầu tư đăng ký cấp mới và tăng thêm đạt xấp xỉ 1,04 tỷ USD, chiếm 18% tổng vốn đăng ký cấp mới và tăng thêm của khu vực.

Đứng thứ ba là thủ đô Hà Nội, cấp mới 298 dự án và tăng vốn 79 lượt, nâng tổng vốn đầu tư đăng ký cấp mới và tăng thêm lên 961,8 triệu USD, chiếm 17% tổng vốn đăng ký cấp mới và tăng thêm của khu vực.

Còn lại là các tỉnh Quảng Ninh, Hải Dương, Hà Nam, Hưng Yên, Vĩnh Phúc, Nam Định, Thái Bình và Ninh Bình đạt kết quả thu hút khiêm tốn hơn so với bốn tỉnh, thành phố nói trên.

Tính lũy kế từ năm 1988 đến tháng 11 năm 2014, các tỉnh, thành phố trong khu vực Đồng bằng sông Hồng đã thu hút được 5.160 dự án FDI còn hiệu lực, với tổng vốn đầu tư đăng ký đạt 61,86 tỷ USD, chiếm 30% tổng số dự án và 25% tổng vốn đăng ký toàn quốc.

Trong đó, thủ đô Hà Nội dẫn đầu với 2.996 dự án và 23,4 tỷ USD vốn đăng ký, chiếm 58% số dự án và 37,8% tổng vốn đăng ký của toàn vùng.

Trung Ninh