Bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng 2 tháng đầu năm 2024 ước đạt 1.031,5 nghìn tỷ đồng