ảnh

Đại diện cổ đông của Bảo Minh bỏ phiếu biểu quyết tại đại hội.

Theo báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán năm 2014, Bảo Minh hiện có vốn chủ sở hữu hơn 2.185 tỷ đồng; trong đó thặng dư vốn trên 1.133 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối hơn 200 tỷ đồng và vốn điều lệ thực góp đến thời điểm hiện tại là 755 tỷ đồng.

Giải thích về phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn, ông Trần Vĩnh Đức, Chủ tịch HĐQT Bảo Minh, cho biết: “Theo đề án cổ phần hóa, lộ trình tăng vốn của Bảo Minh được chia làm 3 giai đoạn, trong đó giai đoạn 3 dự kiến tăng vốn lên 1.100 tỷ đồng vào năm 2010, nhưng đến nay chưa thực hiện giai đoạn 3 là quá chậm. Tại kỳ đại hội cổ đông năm 2014, Bảo Minh đã trình ra phương án này nhưng không thể thực hiện, vì số cổ đông có mặt tại đại hội để biểu quyết thông qua lại không đạt tỷ lệ từ 75% trở lên như quy chế đề ra”.

"Căn cứ vào tình hình hoạt động kinh doanh hiện tại, đồng thời giảm sức ép chia cổ tức, cố gắng đảm bảo mức tăng trưởng lợi nhuận theo kịp tốc độ tăng vốn, nhằm duy trì tỷ lệ chia cổ tức ổn định trong những năm tới, HĐQT Bảo Minh xét thấy việc tăng thêm 10% vốn điều lệ thực góp, tương đương với 75,5 tỷ đồng trong năm 2015 là phù hợp”, ông Trần Vĩnh Đức nhấn mạnh.

Được biết năm 2014, Bảo Minh đã đạt tổng doanh thu 3.081 tỷ đồng (bằng 106,4% kế hoạch, tăng 11% so với cùng kỳ năm 2013), trong đó doanh thu phí bảo hiểm gốc là 2.601 tỷ đồng (tăng 13,5%), doanh thu nhận tái bảo hiểm là 309 tỷ đồng (tăng 8,5%), doanh thu từ hoạt động tài chính là 171 tỷ đồng (tăng 14,6%), lợi nhuận trước thuế là 145 tỷ đồng (tăng 38%). Trong năm vừa qua, BMI cũng đã chi bồi thường 1.288 tỷ đồng, bằng 44,2%/doanh thu (giảm so với năm 2013 là 56,3/doanh thu)./.

Nguyên Phạm