BVMT làm mục tiêu hàng đầu trong chiến lược phát triển đất nước

Kế thừa và phát triển các quan điểm của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII đã đề ra quan điểm, chủ trương thể hiện tính chiến lược và quyết tâm chính trị rất cao của Đảng trong công tác BVMT: “Lấy BVMT sống và sức khỏe của Nhân dân là mục tiêu hàng đầu; kiên quyết loại bỏ những dự án gây ô nhiễm môi trường, bảo đảm chất lượng môi trường sống, bảo vệ đa dạng sinh học và hệ sinh thái; xây dựng nền kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, thân thiện với môi trường…”.

Quan điểm về bảo vệ môi trường nhất quán, xuyên suốt gần 40 năm đổi mới

BVMT làm mục tiêu hàng đầu trong chiến lược phát triển đất nước. Ảnh minh hoạ

Triển khai Nghị quyết của Đảng, thời gian qua, Chính phủ và các bộ, ngành, địa phương đã tích cực, chủ động và có sự phối hợp chặt chẽ trong công tác môi trường. Cả hệ thống chính trị đã chung tay “vào cuộc” để đồng bộ thực hiện các giải pháp.

Cùng với đó, Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 17/11/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 xác định quan điểm: “… đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước… bảo đảm hài hòa giữa phát triển kinh tế đi đôi với thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội, BVMT…”.

Nhờ đó, công tác BVMT vì mục tiêu phát triển bền vững ở Việt Nam đã thu được một số thành tựu nhất định, trong đó, việc khai thác và sử dụng tài nguyên thiên nhiên ngày càng tiết kiệm và hợp lý; công tác bảo vệ rừng, trồng rừng và bảo tồn đa dạng sinh học có nhiều chuyển biến tích cực; chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, sẵn sàng phòng, chống thiên tai kịp thời, hiệu quả.

Bảo vệ môi trường nhìn từ Sóc Trăng

UBND tỉnh Sóc Trăng vừa phối hợp với Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Tọa đàm khoa học về “Thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng về bảo vệ môi trường và thực thi chính sách BVM T của các cấp chính quyền trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng” chiều ngày 9/5/2024.

Theo GS. TS Lê Văn Lợi - Phó Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, toạ đàm có ý nghĩa quan trọng nhằm đánh giá vai trò và sự tham gia của các bên liên quan, nhất là của chính quyền cấp cơ sở, sự tham gia của người dân, của doanh nghiệp trong thực thi chính sách BVMT tại địa phương thời gian qua.

Qua đó sẽ làm rõ những thuận lợi, khó khăn trong quá trình thực hiện; phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến sự tham gia của chính quyền cấp cơ sở và người dân, doanh nghiệp trong quá trình xây dựng và thực thi chính sách BVMT.

Trên cơ sở đó, chính quyền có thể đánh giá một cách đầy đủ hiện trạng môi trường và ảnh hưởng của biến đổi khí hậu đến sản xuất và đời sống của nhân dân trên địa bàn tỉnh, đặc biệt tại các vùng nguy cơ ô nhiễm môi trường cao, các vùng xâm nhập mặn mạnh được dự báo sẽ tăng mạnh trong thời gian tới, tác động rất lớn đến sinh kế việc làm bền vững của người dân…

Quan điểm về bảo vệ môi trường nhất quán, xuyên suốt gần 40 năm đổi mới
Các cơ quan, tổ chức, đoàn thể, người dân tích cực tham gia các hoạt động BVMT trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng. Ảnh: CTV

Là một địa phương đặc biệt chú trọng công tác BVMT, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vương Quốc Nam nhấn mạnh, thời gian qua, Tỉnh ủy, UBND tỉnh Sóc Trăng đã tăng cường chỉ đạo công tác BVMT ứng phó với biến đổi khí hậu. Nhiều chủ trương, chính sách đã được ban hành, qua đó đã góp phần làm cơ sở để tỉnh quản lý và sử dụng có hiệu quả tài nguyên, BVMT phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Nhờ đó, công tác BVMT trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng có nhiều chuyển biến tích cực, phát huy được hiệu quả trong công tác quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường; nhận thức về trách nhiệm BVMT, ứng phó với biến đổi khí hậu và sử dụng hiệu quả, bền vững tài nguyên ngày càng tốt hơn...

Sóc Trăng chỉ là một trong số các tỉnh thành phố trong cả nước có những thành tựu trong công tác BVMT nhờ quyết liệt triển khai, thực hiện theo Nghị quyết XIII của Đảng về BVMT.

Cũng giống như Sóc Trăng, các địa phương cũng còn một số tồn tại, hạn chế riêng trong công tác BVMT, thế nhưng, không thể phủ nhận, nhờ sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của các cấp chính quyền, các địa phương đã nâng cao hiệu quả thực thi chính sách BVMT và hướng tới phát triển bền vững.

Bảo vệ môi trường phát triển bền vững

Mục tiêu tại Đại hội XIII của Đảng đề ra là: “Đến năm 2030, cơ bản đạt các mục tiêu phát triển bền vững về tài nguyên, môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu”. Để đạt được mục tiêu đó, Đại hội XIII của Đảng đã đề ra 7 nhiệm vụ cơ bản. Trong đó, đề cao việc nâng cao nhận thức và ý thức trách nhiệm của các cấp, các ngành và toàn dân về BVMT, từ đó dẫn đến sự thay đổi nhận thức và hành vi của từng cá nhân, cộng đồng.